ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
12 503.00 кв.м
Населено място
с. Йонково
Адрес
местност Черкезлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/20 ид.ч. /една двадесета идеална част/ от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 34103.19.101 /тридесет и четири хиляди сто и три, точка, деветнадесет, точка, сто и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Йонково, община Исперих, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-1442/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Йонково, местност Черкезлик, площ на имота: 12503 кв.м. /дванадесет хиляди петстотин и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 /трета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 019101 /деветнадесет хиляди сто и едно/, при граници и съседи: 34103.19.257, 34103.19.87, 34103.19.86, 34103.19.102, 34103.19.165, а по документ за собственост: ИМОТ № 019101 /деветнадесет хиляди сто и едно/, находящ се в землището на с.Йонково, общ.Исперих, обл.Разград с ЕКАТТЕ 34103 /тридесет и четири хиляди сто и три/, местност Черкезлик, трета категория, при неполивни условия, с площ от 12.500 дка /дванадесет декара и петстотин квадратни метра/, при граници и съседи: имот № 019102 - нива, имот № 019086 - нива, имот № 019087 - нива, имот № 019100 - нива и имот № 019165 - полски път на Кметство с.Йонково.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 14 септември 2023 г. в 08:53 часа
Земеделска земя
5 501.00 кв.м
2 822.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бисерци
Адрес
с. Бисерци, община Кубрат, област Разград
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
3 071.00 кв.м
7 444.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беловец
Адрес
село Беловец, община Кубрат, област Разград, местност ОКОЛО СЕЛОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.10.2023 до 06.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.11.2023 13:30