ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
82.00 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
ул. Дончо Сумпаров № 100
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в град Разград, улица Дончо Сумпаров № 100 /сто/, съставляващ: СГРАДА с идентификатор 61710.504.5064.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди шестдесет и четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, последно изменение на КККР, засягащо сградата от 28.07.2021г., с адрес на сградата: град Разград, п.к.7200, улица Дончо Сумпаров № 100 /сто/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.504.5064 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди шестдесет и четири/, с площ от 265.00 кв.м. /двеста шестдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно позлване: ниско застрояване до 10 /десет/ метра, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 120 /сто и двадесет/, парцел 6 /шест/, при съседи: имот с идентификатор 61710.504.5063, имот с идентификатор 61710.504.5056, имот с идентификатор 61710.504.5055, имот с идентификатор 61710.504.5065, имот с идентификатор 61710.504.227, която сграда е със застроена площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съгласно Скица на сграда № 15-830850-28.07.2021г., издадена от СГКК-Разград, а по доказателствен акт за собственост- Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 20, том IV, рег.№ 5416, дело № 472 от 13.11.2002г. на нотариус В.Тодорова – рег.№ 312 на НК град София, район на действие Районен съд Разград, вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№ 9314/13.11.2002г., акт № 27, том 16, дело № 3225/2002г., партида 4030, със застроена площ от 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, която жилищна сграда се състои от две стаи и салон на всеки етаж и сервизни помещения.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт