ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
807.00 кв.м
Населено място
с. Голям Поровец
Адрес
ул.Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15953.65.429 /петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три, точка, шестдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/25.08.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.08.2018г., с адрес на поземления имот: село Голям Поровец, на улица Витоша № 34 /тридесет и четири/, община Исперих, област Разград, с площ 807 кв.м. /осемстотини седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 429 /четиристотин двадесет и девет/, квартал: 19 /деветнадесет/, парцел: 2 /две/, при граници и съседи: имот № 15953.65.46, имот № 15953.65.47, имот № 15953.65.449, имот № 15953.65.430, имот № 15953.65.38, имот № 15953.65.632 и имот № 15953.65.32, ведно с построените в същия имот: 1.Сграда с идентификатор № 15953.65.429.1 /петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три, точка, шестдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и девет, точка, едно/, със застроена площ 184 кв.м. /сто осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, с прилежащото към нея избено помещение със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/; 2.Сграда с идентификатор № 15953.65.429.2 /петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три, точка, шестдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и девет, точка, две/, със застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, а по нотариален акт: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на село Голям Поровец, ул.Витоша № 34 /тридесет и четири/, община Исперих, област Разград, представляващ ДВОРНО МЯСТО, за което по скица № 502/22.07.2002г. на Община Исперих и дворищно-регулационния план на селото утвърден със заповед № 324/1967г. е отреден за парцел II-429 /римско две тире четиристотин двадесет и девет/ от квартал 19 /деветнадесет/ с площ 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, ведно със застроените в имота: жилищна сграда, гараж, подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: улица, парцел III-38, парцел IV-47 и парцел I-32 и от квартал 19 по плана на селото.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 15 август 2023 г. в 12:05 часа
Парцел с къща
2 332.00 кв.м
14 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вазово
Адрес
ул. Гео Милев № 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 13:30
Публикувано на 23 август 2023 г. в 09:12 часа
Парцел с къща
1 030.00 кв.м
10 145.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беловец
Адрес
с.Беловец, улица "Алеко Константинов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 13:30
Публикувано на 31 август 2023 г. в 09:21 часа
Парцел с къща
672.00 кв.м
2 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Просторно
Адрес
с.Просторно , ул."Борисова"№8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гюнеш Шабанов Солаков
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 11:00
Публикувано на 31 август 2023 г. в 15:37 часа
Парцел с къща
1 078.00 кв.м
9 590.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
ул.Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30