ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
110.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Връбница
Адрес
кв.Обеля, район Връбница, ул. 5-та № 8а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.09.2023г. до 11.10.2023г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следните недвижими имоти, принадлежащи на длъжниците ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ и ЖИВКА НИКОЛОВА ЗЛАТКОВА, а именно:

              Недвижими имоти, находящи се в град София, Район „Връбница", ул. „5-та“ (пета)" № 8 А (осем, буква „А"), както следва: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68134.2817.5771.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка пет хиляди седемстотин седемдесет и едно точка две), находяща се в град София, Община Столична, област София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, община Столична, Район „Връбница", ул. "5-та (пета)" № 8 а (осем, буква „а"), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5771 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка пет хиляди седемстотин седемдесет и едно), предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 2 (два), с посочена в документа застроена площ: 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), заедно с 1/2 (една втора) идеална част от поземления имот, в който е разположена сградата, с идентификатор 68134.2817.5771 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка пет хиляди седемстотин седемдесет и едно), находящ се в град София, Община Столична, област София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-22-994 от 27.09.2012г. на Началник на СГКК-София, с адрес на поземления имот: град София, община Столична, Район „Връбница", ул. "5-та (пета)" № 8, с площ по документа: 580 (петстотин и осемдесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), Стар идентификатор: 68134.2817.14 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка четиринадесет); Номер по предходен план: 14 (четиринадесет), квартал 2 (две), парцел XXI (двадесет и първи), при съседи: 68134.2817.5700 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка пет хиляди и седемстотин); 68134.2817.5772 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка пет хиляди седемстотин седемдесет и две); 68134.2817.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка деветнадесет); 68134.2817.740 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка седемстотин и четиридесет); 68134.2817.12 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и седемнадесет точка дванадесет), които имоти съгласно доказателствени документи за собственост са посочени и като ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХI-14 (двадесет и първи отреден за имот с планоснимачен номер четиринадесети) от квартал 2 (втори) по плана на град София, местността „кв.Обеля“, целият имот с площ от 600 (шестстотин) кв.м., при граници по скица: УПИ IV-12 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер дванадесети), УПИ ХIV-740 (четиринадесети за имот с планоснимачен номер седемстотин и четиридесет), УПИ XIII-19 (тринадесети за имот с планоснимачен номер деветнадесети), УПИ V-14 (пети за имот с планоснимачен номер четиринадесети) и улица „5-та", заедно с изградената в същия урегулиран поземлен имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ателие и гараж, застроена на площ от 107,00 (сто и седем) кв.м., с разгъната застроена площ от 215 (двеста и петнадесет) кв.м., въведена в експлоатация с удостоверение № I-24/06.08.2007г. от СО, Район „Връбница", състояща се от две складови помещения, коридор и котелно помещение в сутерена на кота -2,40 м. (минус две цяло и четиридесет стотни метра), дневна с трапезария и кухненски бокс, коридор, три спални, баня с тоалетна, тоалетна, коридор и гараж на първия етаж на кота +0,00 м. (нула метра), ателие, баня с тоалетна и тераса на втория етаж (подпокривно ниво), на кота +2,80 (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), при граници на жилищната сграда: от запад УПИ IV-12 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер дванадесети) и от три страни двор.

         Забележка: За еднофамилната жилищна сграда няма самостоятелен вход от улицата!

 

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 186 300 лева /сто осемдесет и шест хиляди и триста лева/.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 05.10.2021г., т.12 акт № 73/2021г., дв.вх.рег. № 70454/05.10.2021г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 20, акт № 174/2015г., дв.вх.рег. 46482/07.08.2015г. за сумата от 250 000 лева; Учредяване на договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 8, акт № 188/2013г., дв.вх.рег. 20668/10.05.2013г. за сумата от 120 000 лева; Учредяване на договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 27, акт № 73/2009г., дв.вх.рег. 47117/29.10.2009г. за сумата от 35 000 евро.                                  

Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп.дело № 20218480400742. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.

                 На 12.10.2023г. в 11.00ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:38 часа
Къща с парцел
116.00 кв.м
246 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долни Пасарел
Адрес
местност Ренов дол
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00