ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 700.00 кв.м
Населено място
с. Герман
Район
Панчарево
Адрес
СО - Район Панчарево, с. Герман, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.09.2023г. до 11.10.2023г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника АНДРЕЙ АТАНАСОВ КОЛАКОВ, а именно:

              ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14831.6520.193 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, едно девет три), по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-37/04/07/2011г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо поземления имот е от 28.08.2012г., с адрес на поземления имот с.Герман, Столична община, район Панчарево, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1 (едно), с площ съгласно скица от 1 746 кв.м (хиляда седемстотин четиридесет и шест кв.м), а съгласно документ за собственост с площ от 1 700 кв.м (хиляда и седемстотин кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план 193 (сто деветдесет и три) от кв. 30 (тридесет), парцел XXVIII (двадесет и осми), при съседи съгласно скица: позелени имоти с идентификатори: 14831.6520.41 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, четири едно), 14831.6520.194 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, едно девет четири), 14831.6520.201 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, две нула едно), 14831.6520.195 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, едно девет пет), 14831.6520.191 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, едно девет едно), 14831.6520.192 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, едно девет две), 14831.6520.383 (едно четири осем три едно, точка, шест пет две нула, точка, три осем три) и при съседи съгласно документ за собственост: улица, Мария и Цветанка Петрови-Карамфилови, Иванка Пейкова Иванова, Константин и Ивелин Косеви и Лилия Христова Енчева.

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 420 000 лева /четиристотин и двадесет хиляди лева/.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 05.05.2016г., т.8 акт № 12/2016г., дв.вх.рег. № 25800/05.05.2016г. в Служба по вписванията гр.София.                                  

Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. дело № 20168480400618. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.

                 На 12.10.2023г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:14 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
21 787.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, Вердикал, местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:17 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
22 255.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Полето“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 13:36 часа
Парцел
5 108.00 кв.м
7 336.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Бучино
Адрес
с.Мало бучино
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 09:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 08:57 часа
Парцел
23 916.00 кв.м
20 102 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Младост, квартал „Младост 4”, ул. „Бизнес парк” № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00