ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
50.00 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
град Видин, к-с “Химик“, бул.“Панония“, №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

        ◦ ¼ (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.502.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот-от 08.01.2018г. ; адрес на имота- град Видин, к-с “Химик“, бул.“Панония“, №14, площ на имота-114.00 кв. м.; трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м.); предишен идентификатор-няма; номер по предходен план-квартал 35, парцел ІV; съседи поземлен имот с идентификатор 10971.502.693 и поземлен имот с идентификатор 10971.502.689 и описание по нотариален акт- 1/4 идеална част от УПИ ІV „за обслужване“ в кв. 35 по действащия ПУП на к-с “Химик“, град Видин, целият с площ от 111.30 кв.м. при съседи улица и жилищен блок №14 в к-с „Химик“, град Видин,  ВЕДНО със
        ◦ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.502.691.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-от 08.01.2018г.; адрес на имота-град Видин, ж. к.“Химик“, бул.“Панония“, №14, ет. 0, находящ се на ет. 0 в сграда с идентификатор 10971.502.691.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение- сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.502.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК ; предназначение на самостоятелния обект- ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, на едно ниво ; площ-50.00 кв. метра, включващо търговско помещение, склад, стая за почивка и сервизно помещение ; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.691.1.4, под обекта-няма, над обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.691.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.691.1.2, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и описание по нотариален акт-МАГАЗИН №1, находящ се на първия етаж в северозападната половина на двуетажна масивна сграда, който магазин е със застроена площ от 50.00 кв.м. и се състои от търговско помещение, склад, стая за почивка и сервизно помещение, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата при съседи на магазина-магазин №2 на Станислав Янкулов Василев, жилищен блок №14 в к-с „Химик“ и улица

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 11:46 часа
Търговски имот
54.00 кв.м
20 011.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр Видин, ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 09:00