ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
5
ПЛОЩ
76.42 кв.м
Населено място
гр. Кубрат
Адрес
ул.Стефан Караджа № 3, вх.А, ет.5, ап.13
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, на улица Стефан Караджа № 3 /три/, вход А /буква А/, етаж 5 /пет/, апартамент 13 /тринадесет/, с площ 76.42 кв.м. /седемдесет и шест цяло четиридесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, който апартамент съгласно Схема № 15-234044 от 17.04.2018г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – град Разград, е обозначен с идентификатор 40422.505.420.2.13 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет точка две точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.04.2018г., с предназначение ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, попадащ в Сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.420 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет/, при съседи на апартамента съгласно схема: на същия етаж 40422.505.420.2.14; под обекта - 40422.505.420.2.10 и над обекта – няма, ведно с прилежащото му избено помещение № 13 /тринадесет/, с площ от 4.94 кв.м. /четири цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, без съседи по документ по собственост, ведно с 6.74 % /шест цяло седемдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, както и 7.97 % /седем цяло деветдесет и седем процента/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата - общинска собственост.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт