ПЛОЩ
2 434.00 кв.м
Населено място
с. Клисура
Район
Банкя
Адрес
местност Шири бара
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37280.2127.13 (три, седем, две, осем, нула, точка, две, едно, две, седем, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.11.2017 г., адрес на поземления имот: с. Клисура, район „Банкя“, местност „Шири бара“, площ: 2434 (две хиляди четиристотин тридесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 044013, при съседи поземлени имоти с идентификатори: 37280.2127.14, 37280.2127.15, 37280.2127.19, 37280.2127.28, 37280.2127.27, 37280.2127.11, а съгласно Договор за делба № 234, том ХХІV, рег. 62677 от 30.12.2004 г. представлява ЛИВАДА с площ от 2434 (две хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м, ІХ (девета) категория, находяща се в местност „Шири бара“, имот № 044013, по картата на землището на с. Клисура, община „Банкя“, при съседи: имот № 044015 – ливада на насл. на Зафир Зарков Стойков, имот № 044019 – нива на насл. на Ваклин Спасов Петров, имот № 044028 – нива на насл. на Зафир Зарков Стоичков, имот № 044027 – нива на насл. на Митко Георев Пейчинов, имот № 044011 - нива на насл. на Феодор Панев Манолов, имот № 044014 ливада на насл. на Никола Величков Хранов

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:14 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
21 787.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, Вердикал, местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:17 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
22 255.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Полето“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 13:36 часа
Парцел
5 108.00 кв.м
7 336.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Бучино
Адрес
с.Мало бучино
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 09:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 08:57 часа
Парцел
23 916.00 кв.м
20 102 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Младост, квартал „Младост 4”, ул. „Бизнес парк” № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00