ПЛОЩ
16 997.00 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин,СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

   - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.512.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот -20.05.2015г.; адрес на поземления имот -гр. Видин,СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,  п.к.3700 ; площ-16 997.00 кв.м. ; трайно предназначение на територията-урбанизирана ; начин  на трайно ползване- друг вид нива; предишен идентификатор-10971.512.208; 10971.512.207; номер по предходен план- 10971.512.207  ; 10971.512.208 съседи: поземлен имот с идентификатор 10971.512.748; поземлен имот с идентификатор 10971.512.773; поземлен имот с идентификатор 10971.512.758 ; поземлен имот с идентификатор 10971.512.813; поземлен имот с идентификатор 10971.512.730; поземлен имот с идентификатор 10971.512.788; поземлен имот с идентификатор 10971.512.795, поземлен имот с идентификатор 10971.512.760. Имотът е с неправилна форма, не е ограден, с добро местоположение. Върху него е изграден масив от осем броя промишлени оранжерии, обединени в една сграда, представляваща сезонна промишлена модулна оранжерия от тунелен тип. Контрукцията е изработена от горещо поцинковани тръби и профили, осигурявайки висока степен на антикорозионна защита. Оранжериите са снабдени със системи за водоотвеждане и за вентилиране. Вентилирането е двустранно било е странично. Произведение са по Европейски системи за качество, най- верояно от испанската фирма „Asthor”. Модулът има тунелно сечение, като височината на билото е 7.00 метра, широчината е 7.5 метра, а дължината- 2.50 метра. Всеки модул се закрепва за земята с бетонни стъпки. Една оранжерия се състои от 33 броя модули и има обща дължина от 82.50 метра. Площта на оранжерията е около 618.00 квадратни метра. Площта на всички монтирани оранжерии е 4 950.00 квадратни метра. Конструкциите на оранжериите са закупение като нови и са монтирани около 2016-2017 година без да им е било поставено покритие и до сега не са ползвани по предназначение. 

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645