ПЛОЩ
257.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Надежда
Адрес
гр.София, р-н Надежда, ул. Граничар № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

   Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2023 г.  до 25.10.2023 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред - на следния недвижим имот, собственост на съделителите: 1) Тинка Миланова Владимирова, която притежава 1/12 идеална част;                  2) Александър Иванов Владимиров, ЕГН: 8310306523, който притежава 1/12 идеална част и 3) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ: 000696327, която притежава 10/12 идеални части, а именно:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1386.80 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Столична община, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес: град София, Столична община, район Надежда, ул. „Граничар“ № 23 (двадесет и три), с площ от 257 (двеста петдесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план 80 (осемдесет), при съседи: 68134.1386.2940 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, две хиляди деветстотин и четиридесет), 68134.1386.81 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, осемдесет и едно), 68134.1386.2826 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, две хиляди осемстотин двадесет и шест), 68134.1386.79 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, седемдесет и девет), ЗАЕДНО с построената в него СГРАДА с идентификатор: 68134.1386.80.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, осемдесет, точка, едно), със застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра, брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 355 770,04 (триста петдесет и пет хиляди и седемстотин и седемдесет лева и четири стотинки) лева с включен ДДС, представляваща 90% от началната цена по първата продан на имота. ДДС се начислява само върху собствените на Столична община 5/6 идеални части от остатъка от терена, извън прилежащия терен към сградата. От постигната на публичната продан обща цена за имота ДДС ще съставлява 8,71961459958% от цената.

От посочената цена: а/ 8 704,26 лева /2,4465972733% от цената/ - стойност на сградата, която е освободена доставка по ЗДДС; б/ 129 913,20 лева /36,516060054% от цената/ - стойност на прилежащия терен от сградата, която е освободена доставка по ЗДДС; в/ 31 021,92 лева /8,71965507516% от цената/ - стойност на остатъка от терена, съответстваща на собствената на съделителите Тинка Владимирова и Ал.Владимиров 1/6 идеална част, върху която не се начислява ДДС, тъй като тези съделители не са регистрирани по ДДС; г/ 155 108,88 лева /43,5980729979% от цената/ - стойност на остатъка от терена, съответстваща на собствената на съделителя Столична община 5/6 идеални части, върху която следва да се начисли ДДС и д/ 31 021,78 лева /8,71961459958% от цената/ - ДДС, начислен само върху собствените на Столична община 5/6 идеални части от остатъка от терена, извън прилежащия терен към сградата.  С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че от постигната на публичната продан обща цена за имота ДДС ще съставлява 8,71961459958% от цената.

 Тежести за имота: Описаният имот се изнася на публична продан като неподеляем, съгласно приложения по делото изпълнителен лист, издаден на 24.11.2022 год. от Софийски районен съд, ГО, 163 състав, въз основа на решение от 14.11.2007г. по гр.дело № 2137 по описа на 1995г. на СРС, 62 състав.

  Върху посочения имот е наложена следната вещна тежест: Възбрана по настоящото изп.дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 287, том 1 по описа за 2023г.

 

Желаещите могат да огледат недвижимия имот всеки вторник и петък през времетраенето на публичната продан от 17,00 чс. до 18,00 чс., както и в други дни и часове след предварително уговаряне на точен ден и час на огледа с наемателя на имота Митко Тодоров на тел. 0899 21 25 92.

 

Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час през времетраенето на публичната продан, за да се запознаят в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 с книжата за недвижимия имот и да правят наддавателни предложения.

 

Задатък за участие в публичната продан на горепосочения недвижим имот в размер на                     10% от началната цена се внася предварително по сметка: IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева.           

За всички превода на суми  над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва:  За физически лица - Декларация за произход на средствата, За юридически лица – Декларация за действителен собственик.

Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Съделителите могат да участват в публичната продан по реда на чл. 354 от ГПК.

 

Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 26.10.2023 г. (четвъртък) в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното  наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в двуседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.

 

Ирина Иванова Митова-Кирезиева
РЕГ. № ЧСИ
839
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Г. С. Раковски" 82, ет.1/НП, ап.3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9832003
Мобилен телефон
0887511647
уебсайт
Публикувано на 29 август 2023 г. в 15:40 часа
Парцел с къща
616.00 кв.м
313 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. 719 № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:08 часа
Парцел с къща
619.00 кв.м
53 880.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривина
Адрес
с. Кривина, район Панчарево, ул. Просвета № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:40 часа
Парцел с къща
18 800.00 кв.м
7 533 273.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район Банкя, ул. "Тенев баир"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 09:00
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 14:42 часа
Парцел с къща
522.00 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Сердика, кв. "Орландовци" ул. "Димитър Гущанов" № 3-а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 11:00