ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
7
ПЛОЩ
43.75 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Надежда
Адрес
гр.София, ж.к. Надежда-2, бл. 240, вх.Б, ет.7, ап.56
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2023 г.  до 25.10.2023 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, собственост на съделителите: 1) МАРИЯН ИВАНОВ ЦЕКОВ, 2) ВЕНЕТА БОРИСОВА ЦЕКОВА и 3) ВАСИЛКА ИВАНОВА ТУМБАНОВА, при следните квоти: 1/6 идеална част за Мариян Иванов Цеков, 1/6 идеална част за Василка Иванова Тумбанова и 4/6 идеални части – съпружеска имуществена общност между Мариян Иванов Цеков и Венета Борисова Цекова, а именно:

           АПАРТАМЕНТ № 56 /петдесет и шест/, находящ се в град София, Столична община, район Надежда, ж.к. „Надежда – II /втора част/“, блок № 240 /двеста и четиридесет/, вход „Б”, на VII /седми/ етаж, състоящ се от стая, кухня, обслужващи помещения,  със застроена площ от 43.75 /четиридесет и три цяло седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи: изток – апартамент № 55 /петдесет и пет/, запад – апартамент  № 57 /петдесет и седем/, север – стълбище, юг – двор, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с полезна площ от  2.69 /две цяло шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, при съседи: изток – коридор, запад – мазе №7 /седем/, север – мазе № 11 /единадесет/, юг – двор, ЗАЕДНО с 0.844% /нула цяло осемстотин  четиридесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията-гр.София като акт № 175, том 116 по описа за 2001г., а съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда с № 15-227171-15.03.2019г., издадена от СГКК - гр.София описаният недвижим имот представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.1383.2149.1.56 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Столична община, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 14.03.2019г., с адрес на имота: град София, Столична община, район „Надежда", ж.к."Надежда - 2 /втора/ част“, блок 240 /двеста и четиридесет/, вход „Б", етаж 7 /седем/, апартамент № 56 /двадесет и две/, който самостоятелен обект в сграда се намира на етаж 7 (седми) в сграда с идентификатор № 68134.1383.2149.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно/, с предназначение: жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1383.2149 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 43,75 /четиридесет и три цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, прилежащи части: избено помещение № 12 (дванедесет), с площ 2,69 кв.м. и 0,844% идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: 68134.1383.2064.2.56 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди шестдесет и четири, точка, две, точка, петдесет и шест/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1383.2149.1.55 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и пет/, 68134.1383.2149.1.57 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и седем/, под обекта: 68134.1383.2149.1.53 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и три/, над обекта: 68134.1383.2149.1.59 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и девет/.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 100 800,00 лева, представляваща 80% от пазарната стойност на имота, съгласно изготвената по делото експертиза за пазарната стойност на имота.

           Тежести за имота: Описаният имот се изнася на публична продан като неподеляем, съгласно приложения по делото изпълнителен лист, издаден на 09.06.2023 год. от Софийски районен съд, 145 състав, въз основа на решение № 20158974 от 17.07.2021г. по гр.дело № 31802/2019г. по описа на СРС, 145 състав.  Върху посочения имот са наложени следните вещни тежести: 1) Възбрана по настоящото изп.дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 259, том 8 по описа за 2023г., 2) Искова молба по делбеното дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 80, том 11 по описа за 2019г. и допълнение към исковата молба по делбеното дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 9, том 1 по описа за 2020г

 

Желаещите могат да огледат недвижимия имот през времетраенето на публичната продан след предварително уговаряне на точен ден и час на огледа със съделителя Венета Ценова на тел. 0895 711 780.

Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час през времетраенето на публичната продан, за да се запознаят в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 с книжата за недвижимия имот и да правят наддавателни предложения.

 

Задатък за участие в публичната продан на горепосочения недвижим имот в размер на                    10 080,00 лева - 10% от началната цена се внася предварително по сметка: IBAN:                                         BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева.           

За всички превода на суми  над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва:  За физически лица - Декларация за произход на средствата, За юридически лица – Декларация за действителен собственик.

Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Съделителите могат да участват в публичната продан по реда на чл. 354 от ГПК.

 

Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 26.10.2023 г. (четвъртък) в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното  наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в двуседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.

Ирина Иванова Митова-Кирезиева
РЕГ. № ЧСИ
839
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Г. С. Раковски" 82, ет.1/НП, ап.3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9832003
Мобилен телефон
0887511647
уебсайт
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:09 часа
Едностаен апартамент
63.01 кв.м
161 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 114, вх. Б, ет. 2, ап. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 15 септември 2023 г. в 15:30 часа
Едностаен апартамент
49.36 кв.м
134 273.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул.Ами Буе 18 ет.2 ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 00:00