ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
7
ПЛОЩ
89.85 кв.м
Населено място
гр. София
Район
младост
Адрес
гр.София, ж.к.Младост-1А, бл. 503, вх.А, ет.7, ап.21
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.09.2023 г.  до 30.10.2023 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, собственост на съделителите: 1) ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА, която притежава 3/8 идеални части, 2) СТАНИСЛАВА РУСКОВА СТОИЛОВА, която притежава 1/8 идеална част и 3) ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, който притежава 4/8 идеални части, а именно:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4083.496.3.21 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, четиристотин деветдесет и шест, точка, три, точка, двадесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Столична община, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 07.11.2014г., с адрес на имота: гр.София, Столична община, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А (едно, буква „А“), блок № 503 (петстотин и три), вход „А“, етаж 7 (седем), апартамент № 21 (двадесет и едно), който самостоятелен обект се намира на етаж 7 (седем) в сграда с идентификатор 68134.4083.496.3, с предназначение на сградата: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.496 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, четиристотин деветдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 89.85 (осемдесет и девет цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м., стар идентификатор: няма, Прилежащи части:  избено помещение № 21 (двадесет и едно) с площ от 5,36 кв.м. и 4,240 % (четири цяло двеста и четиридесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4083.496.3.22 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, четиристотин деветдесет и шест, точка, три, точка, двадесет и две), под обекта: 68134.4083.496.3.17 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, четиристотин деветдесет и шест, точка, три, точка, седемнадесет), над обекта: 68134.4083.496.3.25 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, четиристотин деветдесет и шест, точка, три, точка, двадесет и пет).

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 260 068,80 лева, представляваща 80% от пазарната стойност на имота, определена по реда на чл. 485, ал.3 от ГПК като средно аритметична стойност от двете оценки на имота.

 Тежести за имота: Описаният имот се изнася на публична продан като неподеляем, съгласно приложения по делото изпълнителен лист, издаден на 04.01.2022 год. от Софийски районен съд, II ГО, 71 състав, въз основа на решение № 20201078 от 20.10.2021г. по гр.дело № 5329/2015г. по описа на СРС, 71 състав. Върху посочения имот са наложени следните вещни тежести: 1) Възбрана по настоящото изп.дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 77, том 6 по описа за 2022г., 2) Искова молба по делбеното дело, вписана като акт № 163, том 2 по описа за 2015г.; 3) Възбрана по изп.дело № 2982/2011г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 172, том 8 по описа за 2012г. в полза на „Топлофикация София“ ЕАД върху собствената на съделителя Пламен Георгиев идеална част от имота; 4) Възбрана по изп.дело № 154/2017г. по описа на ЧСИ Николета Кавакова, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 216, том 5 по описа за 2017г. в полза на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД върху собствената на съделителя Пламен Георгиев идеална част от имота и 5) Възбрана по изп.дело № 644/2017г. по описа на ЧСИ Сийка Анадолиева, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 40, том 18 по описа за 2017г. в полза на „Топлофикация София“ ЕАД върху собствената на съделителя Пламен Георгиев идеална част от имота

 

Желаещите могат да огледат недвижимия имот през времетраенето на публичната продан след предварително уговаряне на точен ден и час на огледа със съделителя Пламен Георгиев на тел. 0883 774 575.

Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час през времетраенето на публичната продан, за да се запознаят в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 с книжата за недвижимия имот и да правят наддавателни предложения.

 

Задатък за участие в публичната продан на горепосочения недвижим имот в размер на                    26 006,88 лева - 10% от началната цена се внася предварително по сметка: IBAN:                                         BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева.           

За всички превода на суми  над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва:  За физически лица - Декларация за произход на средствата, За юридически лица – Декларация за действителен собственик.

Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Съделителите могат да участват в публичната продан по реда на чл. 354 от ГПК.

 

Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 31.10.2023 г. (вторник) в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното  наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в двуседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.

Ирина Иванова Митова-Кирезиева
РЕГ. № ЧСИ
839
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Г. С. Раковски" 82, ет.1/НП, ап.3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9832003
Мобилен телефон
0887511647
уебсайт
Публикувано на 21 август 2023 г. в 18:07 часа
Тристаен апартамент
132.81 кв.м
326 292.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 10:30
Публикувано на 29 август 2023 г. в 16:39 часа
Тристаен апартамент
85.89 кв.м
236 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Константин Иречек № 11, етаж 7 - първи подпокривен етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:22 часа
Тристаен апартамент
84.00 кв.м
181 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жк Христо Смирненски бл.40, вх.А, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:45 часа
Тристаен апартамент
158.26 кв.м
303 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“ , ул. „Планинец“ № 9,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00