ПЛОЩ
5 501.00 кв.м
Населено място
с. Бисерци
Адрес
с. Бисерци, община Кубрат, област Разград
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с идентификатор 04131.391.49, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, одобрени със заповед №РД-18-419/19.06.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5501 кв.м., в местност АЛИ ГЬОЗ, С трайно предназначение на територията - Земеделска, С начин на трайно ползване - Нива, категория на земята - четвърта, при граници и съседи: 04131.391.48, 04131.391.180, 04131.391.29, 04131.391.13..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773
Публикувано на 31 август 2023 г. в 15:44 часа
Земеделска земя
12 503.00 кв.м
1 324.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
местност Черкезлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
3 071.00 кв.м
7 444.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беловец
Адрес
село Беловец, община Кубрат, област Разград, местност ОКОЛО СЕЛОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.10.2023 до 06.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.11.2023 13:30