ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 203.00 кв.м
Населено място
с. Славовица
Адрес
местност ПОД ВИЛАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67009.491.11 в местността „ПОД ВИЛАТА“, с.Славовица, Община Септември, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1039/02,05,2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последващо изменение относно имота: няма, площ на имота: 1203 кв.м, трайно предназначение на тероторията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: седма., местонахождение на имота: с.Славовица, Община Септември, област Пазарджик, местност „ПОД ВИЛАТА“, ЕКАТТЕ:67009, кадастрален район 491, пл.№11, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 491011, граници на имота: ПИ с идентификатори: 67009.491.6, 67009.491.5, 67009.491.377, 67009.491.10.Недвижимият имот е собственост на ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ.

Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има Вписана възбрана в Служба по вписванията – ПАЗАРДЖИК, под вх. Рег. №12029/23,12,2022 г., Том 3, Акт № 235/2022 г., дв. вх. Рег.№11985/23,12,2022 г.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 8816,80 /осем хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 80 стотинки/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

Георги Николов Самарджиев
РЕГ. № ЧСИ
885
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" № 9, партер
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460420
Мобилен телефон
0895442313; 0895496006
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:08 часа
Земеделска земя
1 819.00 кв.м
1 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:10 часа
Земеделска земя
1 860.00 кв.м
1 936.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:12 часа
Земеделска земя
1 449.00 кв.м
1 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:20 часа
Земеделска земя
5 541.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00