ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
595.00 кв.м
Населено място
с. Горно вършило
Адрес
местност БРЪЧИНАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16732.112.4 в местността „БРЪЧИНАТА“, с.Горно Вършило, Община Септември, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1032/02,05,2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последващо изменение относно имота: няма, площ на имота: 595 кв.м, трайно предназначение на тероторията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: осма., местонахождение на имота: с.Горно Вършило, Община Септември, област Пазарджик, местност „БРЪЧИНАТА“, ЕКАТТЕ:16732, кадастрален район 112, пл.№4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112004, граници на имота: ПИ с идентификатори: 16732.112.7, 16732.112.12, 16732.888.9901.Недвижимият имот е собственост на ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ.

Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има Вписана възбрана в Служба по вписванията – ПАЗАРДЖИК, под вх. Рег. №12029/23,12,2022 г., Том 3, Акт № 235/2022 г., дв. вх. Рег.№11985/23,12,2022 г.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 4418,40 /четири хиляди четиристотин и осемнедесет лева и 40 стотинки/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

Георги Николов Самарджиев
РЕГ. № ЧСИ
885
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" № 9, партер
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460420
Мобилен телефон
0895442313; 0895496006
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:08 часа
Земеделска земя
1 819.00 кв.м
1 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:10 часа
Земеделска земя
1 860.00 кв.м
1 936.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:12 часа
Земеделска земя
1 449.00 кв.м
1 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 15:20 часа
Земеделска земя
5 541.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 16:00