ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
32.00 кв.м
Населено място
с. Ветрен дол
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVIII /двадесет и осем/ за трафопост в квартал 5 /пет/ по плана за регулация и застрояване на с.Ветрен дол, община Септември, с площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., одобрен със Заповед №64/14,09,2022 г., местонахождение на имота: с.Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ:10851, ул.“Двадесет и шеста“ 20 Б, УПИ ХХVIII-за трафопост, граници на имота: УПИ ХII-парк и улица. Предназначението на имота е за изграждане на трафопост.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 400,80 /четиристотин лева и 80 стотинки/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

Недвижимият имот е собственост на ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ.

Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има Вписана възбрана в Служба по вписванията – ПАЗАРДЖИК, под вх. Рег. №37/06,01,2023 г., Том 5, Акт № 96/2023 г., дв. вх. Рег.№1442/02,03,2023 г.

Георги Николов Самарджиев
РЕГ. № ЧСИ
885
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" № 9, партер
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460420
Мобилен телефон
0895442313; 0895496006
Публикувано на 28 август 2023 г. в 15:19 часа
Парцел
2 508.00 кв.м
11 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
Адрес
местност "Г.БЛАТО/ВАРНИЦИТЕ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 14:30
Публикувано на 1 септември 2023 г. в 11:26 часа
Парцел
396.00 кв.м
2 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Юнаците
Адрес
ул. „Четиридесет и четвърта“ № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 15:00