ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
174.04 кв.м
Населено място
с. Мало Конаре
Адрес
ул. „Втора“ № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 13.10.2023 до 13.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.11.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. СГРАДА с идентификатор 46749.502.601.3 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, едно, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Мало Конаре – п.к. 4450, ул. „Втора“ № 18, със застроена площ: 114 кв. м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда на търговия;

2. СГРАДА с идентификатор 46749.502.601.4 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, едно, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Мало Конаре – п.к. 4450, ул. „Втора“ № 18, със застроена площ: 20 кв. м. (двадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: селстостопанска сграда;

3. СГРАДА с идентификатор 46749.502.601.5 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Мало Конаре – п.к. 4450, ул. „Втора“ № 18, със застроена площ: 49 кв. м. (четиринадесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: хангар, депо, гараж; които сгради с идентификатори 46749.502.601.3, 46749.502.601.4, 46749.502.601.5 се намират в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46749.502.601 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Мало Конаре – п.к. 4450, ул. „Втора“ № 18, с площ: 680 кв. м. (шестстотин и осемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план: 601, квартал 20, парцел: ХХХ, при съседи: 46749.502.1459, 46749.502.1443, 46749.502.597, 46749.502.602, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 1288 от 12.05.2010 г.: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – КАФЕ АПЕРИТИВ със застроена площ 174,04 кв. м. (сто седемдесет и четири цяло и четири стотни квадратни метра), ведно с правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ УПИ XXX-601 (парцел тридесети за имот шестстотин и първи), в кв. 20 (двадесети) по плана на с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, при съседи на имота: изток – УПИ-XXIX-597, запад – улица с о.т. 189-288, север – УПИ XXXI-601 и юг – улица с о.т. 189-180.

Забележка: Горепосочените сгради с идентификатори 46749.502.601.3, 46749.502.601.4, 46749.502.601.5 са функционално свързани и представляват кафе аперитив.

Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 21 600,00 лв. (двадесет и една хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 05.09.2023 г., съгласно чл. 494 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт