ПЛОЩ
619.00 кв.м
Населено място
с. Кривина
Район
Панчарево
Адрес
с. Кривина, район Панчарево, ул. Просвета № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 (една трета) идеална част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39791.6003.568 (три, девет, седем, девет, едно, точка, шест, нула, нула, три, точка, пет, шест, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кривина, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-74/20.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: с. Кривина, район „Панчарево“, ул. „Просвета“ № 9 (девет), с площ от 619,00 (шестстотин и деветнадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 568 (петстотин шестдесет и осем), квартал 19 (деветнадесет), парцел ІV-156 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер сто петдесет и шест), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 39791.6003.136, 39791.6003.821, 39791.6003.567, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от построените в имота сгради, както следва:

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.1, застроена площ: 69,00 (шестдесет и девет) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.2, застроена площ: 66,00 (шестдесет и шест) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.3, застроена площ: 44,00 (четиридесет и четири) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.4, застроена площ: 54,00 (петдесет и четири) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.5, застроена площ: 44,00 (четиридесет и четири) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

СГРАДА с идентификатор 39791.6003.568.6, застроена площ: 11,00 (единадесет) кв. метра, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 29 август 2023 г. в 15:40 часа
Парцел с къща
616.00 кв.м
313 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. 719 № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 12 септември 2023 г. в 13:27 часа
Парцел с къща
257.00 кв.м
355 770.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, р-н Надежда, ул. Граничар № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:40 часа
Парцел с къща
18 800.00 кв.м
7 533 273.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район Банкя, ул. "Тенев баир"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 09:00
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 14:42 часа
Парцел с къща
522.00 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Сердика, кв. "Орландовци" ул. "Димитър Гущанов" № 3-а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 11:00