ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
797.00 кв.м
Населено място
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.504.617 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, шест, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 27.05.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пещера, ул. Георги Кьосеиванов21-А, площ: 797 кв.м. (седемстотин деветдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 56277.504.615, номер по предходен план: квартал: 82, парцел: XXVIII, при съседи: 56277.504.587, 56277.504.693, 56277.504.618, 56277.504.616, 56277.504.614, ВЕДНО с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 56277.504.617.1 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, шест, едно, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, е от 27.05.2016 г., адрес на сградата: гр. Пещера, ул. Георги Кьосеиванов21-А, застроена площ: 27 кв.м. (двадесет и седем кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: 56277.504.615.2.

Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 35 808,24 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и осем лева и двадесет и четири стотинки) с вкл. ДДС, на основание чл. 485, ал. 4 от ГПК, във вр.с. чл. 485, ал. 5 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 ЗДДС.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 30 август 2023 г. в 18:35 часа
Производствен имот
4 163.00 кв.м
319 610.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 15:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:54 часа
Производствен имот
1 420.00 кв.м
1 600 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
665.00 кв.м
105 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:36 часа
Производствен имот
1 534.00 кв.м
261 787.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00