ПЛОЩ
3 998.00 кв.м
Населено място
с. Манолово
Адрес
село Манолово, община Павел баня
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 27.10.2023 до 27.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.11.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 47101.69.2 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, шестдесет и девет, точка, две), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Манолово, местност „КАРАОРМАН“, с площ от 3 998 кв. м. (три хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 069002 (нула, шест, девет, нула, нула, две), при съседи: 47101.69.1, 47101.69.6, 47101.69.14, 47101.69.3, 47101.68.238.

 

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 5 юли 2023 г. в 10:57 часа
Земеделска земя
420.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Партизанин
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 5 юли 2023 г. в 11:04 часа
Земеделска земя
500.00 кв.м
15 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Партизанин
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 5 юли 2023 г. в 11:28 часа
Земеделска земя
1 020.00 кв.м
25 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Партизанин
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 11 август 2023 г. в 16:28 часа
Земеделска земя
5 099.00 кв.м
378.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Колена
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 09:00