ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-1
ПЛОЩ
33.40 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 11.11.2023 до 11.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.12.2023 09:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Ателие 1 (едно), находящо се в жилищна сграда, построена в гр. Варна, община Варна, област Варна, кв. Виница, по предходен план местност Перлит Тарла, целият с площ от 660 кв.м. (шестстотин и шестдесет), представляващ УПИ No XII-992 (дванадесет-деветстотин деветдесет и две), квартал втори по плана на кв. Виница, при съседи на парцела: УПИ No XIII-994, УПИ No IX-993 и УПИ No X-991, УПИ No XI, на подземен етаж с площ от 33.40 кв.м., състоящо се от две помещения, английски двор, баня с тоалет и антре, при граници: коридор, изби, двор на УПИ XII-992, ателие No 2, общ коридор и стълбищна клетка, ведно с прилежащия английски двор с площ от 9.60 кв.м. (девет цяло и шестдесет кв.м.) при граници: двор на УПИ XII-992, както и 2.7228 % (две цяло седем хиляди двеста двадесет и осем десетохилядни процента), съответстващи на 4.02 кв.м. (четири цяло и две стотни) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ, а по скица на АГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2575.1452.1.1/ десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин седемдесет и пет точка хиляда четиристотин петдесет и две точка едно точка едно/, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, кв. Виница, ет. -1/ минус едно/, ателие 1/ едно/, разположен в сграда с идентификатор № 10135.2575.1452.1/ десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин седемдесет и пет точка хиляда четиристотин петдесет и две точка едно/, попадаща в поземлен имот с идентификатор № 10135.2575.1452/ десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин седемдесет и пет точка хиляда четиристотин петдесет и две/, предназначение на СОС - жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, с площ от 33.40 кв.м./ тридесет и три цяло и четиридесет стотни/, ведно с прилежащия английски двор и 2,7228%/ две цяло седем хиляди двеста двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседи на СОС: на същия етаж: 10135.2575.1452.1.2, под обекта: няма, над обекта: 10135.2575.1452.1.22.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705