ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
665.00 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.1405 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и пет), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Златица“ № 1, площ: 665,00 кв.м. (шестстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 55155.506.16; 55155.506.17, номер по предходен план: квартал: 22а, парцел: ХII, съседи: 55155.506.1403, 55155.506.9601, 55155.506.1406, 55155.506.1332, 55155.506.1331, ВЕДНО с построените в имота сгради:

1.1./ СГРАДА с идентификатор 55155.506.1405.1 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и пет, точка, едно), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.„Златица“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1405, застроена площ: 402,00 кв.м. (четиристотин и два квадратни метра), брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: 55155.506.17.1, номер по предходен план: няма.

1.2./ СГРАДА с идентификатор 55155.506.1405.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и пет, точка, две), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Златица“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1405, застроена площ: 132,00 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра), брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: 55155.506.17.2, номер по предходен план: няма.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 105 600,00 лв. (сто и пет хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 30 август 2023 г. в 18:35 часа
Производствен имот
4 163.00 кв.м
319 610.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 15:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:45 часа
Производствен имот
797.00 кв.м
35 808.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:54 часа
Производствен имот
1 420.00 кв.м
1 600 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:36 часа
Производствен имот
1 534.00 кв.м
261 787.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00