ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 534.00 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.1406 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Златица“ № 1, площ: 1 534,00 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 55155.506.16, номер по предходен план: квартал: 22а, парцел: VI, съседи: 55155.506.9601, 55155.506.69, 55155.506.18, 55155.506.1333, 55155.506.1332, 55155.506.1405, ВЕДНО с построените в имота сгради:

2.1./ СГРАДА с идентификатор 55155.506.1406.1 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и шест, точка, едно), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Златица“ № 1, сградата е разположена в поземлени имот с идентификатор 55155.506.1406, застроена площ: 337,00 кв.м. (триста тридесет и седем квадратни метра), брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Административна, делова сграда, стар идентификатор: 55155.506.16.1, номер по предходен план: няма.

2.2./ СГРАДА с идентификатор 55155.506.1406.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и шест, точка, две), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-1485-06.03.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ПАЗАРДЖИК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Златица“ № 1, сградата е разположена в поземлени имот с идентификатор 55155.506.1406, застроена площ: 125,00 кв.м. (сто двадесет и пет квадратни метра), брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Складова база, склад, стар идентификатор: 55155.506.16.2, номер по предходен план: няма.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 261 787,00 лв. (двеста шестдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и седем лева), съставляваща 80 % от стойността на поземления имот, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК и размера на данъчната оценка на построените в имота сгради, съгласно чл. 485, ал. 5 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 30 август 2023 г. в 18:35 часа
Производствен имот
4 163.00 кв.м
319 610.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 15:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:45 часа
Производствен имот
797.00 кв.м
35 808.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:54 часа
Производствен имот
1 420.00 кв.м
1 600 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
665.00 кв.м
105 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00