ПЛОЩ
18 800.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
Район
Банкя
Адрес
гр. Банкя, район Банкя, ул. "Тенев баир"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Съгласно документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 18 800 кв.м. (осемнадесет хиляди и осемстотин квадратни метра), находящ се в гр. София-Банкя, м. „Тенев баир", съставлява УПИ II-2419 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди четиристотин и деветнадесет/ от кв. 104-Г /сто и четири - Г/ по плана на гр. София, м. „Тенев баир“, при съседи: от две страни улици, УПИ III-2419 и УПИ ХХV-1096а. Който имот съгласно скица № 15-602446/06.12.2016 г. на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2193.693 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка, шестстотин деветдесет и три/, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД - 18-13/17.01.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК без други заповеди за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР с площ 18 644 кв.м. (осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири кв. метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), няма стар идентификатор, номер на предходен план: 2419, квартал 104Г, 104Л. при съседи: поземлен имот с идентификатор 02659.2193.692, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.688, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.696, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.695, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.580, заедно с изградените върху недвижимия имот сгради:

  1. Сграда с идентификатор 02659.2193.693.1 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка,шестстотин деветдесет и три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без последващо издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР. Същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.693 със застроена площ: 1622 кв.м. /хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра/ с брой етажи: 3 /три/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Съгласно одобрените проекти строежът е с наименование „ЖИЛИЩНА СГРАДА РЕЗИДЕНЦИЯ „БАНКЯ" - 2 етажа И СГРАДА ПОРТИЕР -1етаж", със степен на завършеност - груб строеж с разгъната застроена площ /РЗП/ на обекта 5 765,84 кв.м. /пет хиляди седемстотин шестдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, без беседка и къщата на портиера. Беседката и сграда портиер не са изпълнени. Съгласно Обяснителната записка към одобрените архитектурни проекти в разгънатата застроена площ /РЗП/ включва: Сутерен 2 /две/, кота - 7,20 м. /минус седем цяло и двадесет стотни метра/, със застроена площ от 464.82 /чатиристотин шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от инсталационен етаж /технически етаж и инсталации за басейн, зелена тераса към басейн, японска вишнева градина и беседка със застроена площ от 28,30 кв.м. /двадесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/; Сутерен 1, кота - 3,60 м. /минус три цяло и шестдесет стотни метра/, състоящ се от спортна част - басейн, склад, фитнес, масажна, сауна, три съблекални, турска баня, басейн, стопански помещения, коридор, зала за билярд, склад, галерия, ел. машинно, киносалон, офис, винарна с винохранилище, двор, барбекю, стълбище и стопански помещения - общо застроена площ 1675,04 кв.м. /хиляда шестстотин седемдесет и пет цяло и четири стотни квадратни метра/, покрит паркинг, достъпен по рампа от централния вход на кота - 3,20 /минус три цяло и двадесет стотни метра/ с площ от 259,80 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и зелена тераса към басейн и беседка със застроена площ от 175,12 кв.м. /сто седемдесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ и японска вишнева градина; Първи етаж, кота + 0,00/-0,45 м. /плюс минус нула минус нула цяло и четиридесет и пет стотни метра/, със застроена площ от 1649,32 кв.м. /хиляда шестстотин четиридесет и девет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от приемен вестибюл с главно стълбище, кулоари /картинни галерии/, приемно помещение /хол/, зала за коктейли /трапезария/, салон-гости, дневна, дневна ТV, столова, бар-закуски, кухня, стая-домакин, баня с тоалетна, барбекю и озеленена тераса кабинет, гаражи, три броя сервизни помещения и зимна градина; Втори етаж, кота + 4,00/+ 3,00 м /плюс четири метра и плюс три метра/, със застроена площ 1287,73 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем цяло седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от две крила, като във всяко крило има по един двустаен апартамент с отделно стълбище, състоящ се от дневна, две стаи с бани и два дрешника, един едностаен апартамент състоящ се от дневна, стая, баня и дрешник - достъпни от общо помещение /хол/ към главното стълбище и общо за етажа сауна, като над гаражите са разположени служебни помещения за персонала, озеленена тераса, два коридора, от това ниво отделна стълба води до таванския апартамент, разположен в централната кула; Покривен етаж, кота + 7,00/+ 6,00 м /плюс седем метра и плюс шест метра/, със застроена площ от 223,88 кв.м. /двеста двадесет и три цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се от тавански апартамент, разположен в централната кула, състоящ се от стая и дневна в единно пространство, баня и дрешник и на север е оформена северна кула с апартамент, заемащ изцяло двата й етажа; Къща портиер, кота + 0,20/+ 0,65 м. /плюс нула цяло двадесет стотни метра и плюс нула цяло шестдесет и пет стотни метра/, със застроена площ от 176,95 кв.м. /сто седемдесет и шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/.
  2. Сграда с идентификатор 02659.2193.693.2 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка,шестстотин деветдесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без последващо издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР № 23. Същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.693 със застроена площ: 267 кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/ с брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Съгласно одобрените проекти строежът съставлява част от описания по-горе строеж, намира се в Сутерен 1 кота - 3,60 м. /минус три цяло и шестдесет метра/ и е описана като покрит паркинг, достъпен по рампа от централния вход на кота - 3,20м /минус три цяло и двадесет метра/ с площ от 259,80 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и осемдесет квадратни метра/. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот.

*Забележка:

            Горепосоченият недвижим имот по документи за собственост е описан с РЗП от 5765.84 кв.м., а съгласно Удостоверение № 23 от 01.07.2019 г. на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, издадено от Главен архитект на Столична община е с РЗП (без беседка и сграда портиер) от 5735.71 кв.м.

Александър Македониев Бизов
РЕГ. № ЧСИ
850
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9810458
Мобилен телефон
0886526171
Публикувано на 29 август 2023 г. в 15:40 часа
Парцел с къща
616.00 кв.м
313 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. 719 № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 12 септември 2023 г. в 13:27 часа
Парцел с къща
257.00 кв.м
355 770.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, р-н Надежда, ул. Граничар № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:08 часа
Парцел с къща
619.00 кв.м
53 880.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривина
Адрес
с. Кривина, район Панчарево, ул. Просвета № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 14:42 часа
Парцел с къща
522.00 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Сердика, кв. "Орландовци" ул. "Димитър Гущанов" № 3-а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 11:00