ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 815.00 кв.м
Населено място
с. Варвара
Адрес
местност „Градините“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 13.10.2023 до 13.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.11.2023 15:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) с идентификатор 10104.14.306 (едно, нула, едно, нула, четири, точка, едно, четири, точка, три, нула, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1081/10.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Варвара, местност „Градините“, с площ от 2815,00 кв. м. (две хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 000306 (нула, нула, нула, три, нула, шест), при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 10104.14.252, 10104.14.11, а съгласно акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000306 /нула, нула, нула, триста и шест/, находящ се в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с площ от 2,815 дка /два декара осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване: ДР. ПРОИЗВ. БАЗА, категория на земята при неполивни условия: ШЕСТА, в местността „ГРАДИНИТЕ“, при граници и съседи: имоти №№ 000008 – местен път на Община Септември, 000078 – пасище, мера на Община Септември, ведно с изградения в него обект „Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса, котелно на газ с когенератор, остъклена сграда за преддверие, площадка за въглероден двуокис и соларна инсталация“ – строеж категория пета по чл. 137 от ЗУТ, съгласно Разрешение за строеж № 37/14.05.2013 г. на главния архитект на Община Септември и Акт обр. 15 от 26.08.2015 г., който обект се състои от: Оранжерия с метална конструкция на бетонови фундаменти, с цокъл от термопанели, остъклени стени и покриви, с площ от 1147,00 кв. м. (хиляда сто четиридесет и седем квадратни метра), разположена в западната част на ПИ с идентификатор 10104.14.306, при граници: от север – северната граница на ПИ с идентификатор 10104.14.306, от запад – западната граница на ПИ с идентификатор 10104.14.306, от юг – ПИ с идентификатор 10104.14.11, от североизток – масивна едноетажна сграда – котелно на газ с когенератор, от изток – масивна едноетажна сграда за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, от югоизток – остъклена сграда за преддверие; Котелно на газ с когенератор – масивна едноетажна сграда, с площ от 70,00 кв. м. (седемдесет квадратни метра), разположена в североизточната част на ПИ с идентификатор 10104.14.306, при граници: от север – северната граница на ПИ с идентификатор 10104.14.306, от запад – оранжерия, от юг – масивна едноетажна сграда за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, от изток – площадка за въглероден двуокис; Остъклена сграда за преддверие – лека едноетажна сграда, с площ от 33,00 кв. м. (тридесет и три квадратни метра), разположена в югоизточната част на ПИ с идентификатор 10104.14.306, при граници: от север – южната фасада на масивна едноетажна сграда за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, от запад – източната фасада на оранжерията, от юг – ПИ с идентификатор 10104.14.11, от изток – дренажен блок; Площадка за въглероден двуокис – бетонова, с площ от 6,25 кв. м. (шест цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), разположена в североизточната част на ПИ с идентификатор 10104.14.306, при граници: от север – северната граница на ПИ с идентификатор 10104.14.306, от запад – масивна едноетажна сграда – котелно на газ с когенератор; от юг – масивна едноетажна сграда за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, от изток – изгребна яма.

Забележки:

1. Публичната продан по настоящото изпълнително дело се провежда по процедура съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2, предложение 2 от Закона за особените залози (ЗОЗ), във връзка с чл. 10, ал. 2, изр. 2 от ЗОЗ, във връзка с чл. 32 от ЗОЗ, във връзка с чл. 46 от ЗОЗ, във връзка с чл. 483 и сл. от ГПК.

2. Към процесния недвижим имот принадлежат и в оценката са включени всички налични инсталации и съоръжения, описани в Констативен акт (Образец 15) от 26.08.2015 г.

3. При извършване на описа на процесния недвижим имот е констатирано, че соларната инсталация липсва.

4. Обект „Преустройство на съществуващи сгради и пристройки към тях за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, бетонова площадка за ел. генератор, изгребна яма, дренажен модулен блок, ажурна ограда“ - строеж пета категория по чл. 137 от ЗУТ, с обща застроена площ от 632 кв. м. съгласно приложено по делото Разрешение за строеж, находящ се в описания по-горе ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.306, не е предмет на изпълнение в настоящото изпълнително производство, в частност не е предмет на публичната продан.

Важно!!! Описаните сгради и съоръжения, предмет на публичната продан не са нанесени в действащия кадастрален план. В тази връзка след влизане в сила на Постановлението за възлагане, лицето, на което е възложен процесният недвижим имот, на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) следва да подаде заявление в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пазарджик, с което да инициира производство за изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри, в частност извършване на геодезично заснемане на описаните сгради и съоръжения и нанасяне на заснемането в действащия кадастрален план. Горното е необходимо с оглед изискването, регламентирано в Закона за собствеността и Правилника за вписванията, Постановлението за възлагане на недвижими имоти да бъде вписано в съответната Служба по вписванията.

Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 130 400,00 лв. (сто и тридесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в Протокол на ЧСИ от 18.09.2023 г., съгласно чл. 494, ал. 2, изр. 2 от ГПК, във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 30 август 2023 г. в 18:35 часа
Производствен имот
4 163.00 кв.м
319 610.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 15:00
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:45 часа
Производствен имот
797.00 кв.м
35 808.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 15:54 часа
Производствен имот
1 420.00 кв.м
1 600 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 14:30
Публикувано на 19 септември 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
665.00 кв.м
105 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 15:00