ПЛОЩ
1 102.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 20.09.2023 до 20.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1102 /хиляда сто и два/ кв. метра, съставляващо имот с пл. № 1743 /хиляда седемстотин четиридесет и три/ от квартал 19 /деветнадесет/ по плана на гр. Банкя, местност “Вилна зона Банкя” от 1961 г., при съседи: от две страни улици, изкоп, наследници на Богоеви, а понастоящем представляващо имот с пл. № 2138 /две хиляди сто тридесет и осем/, от квартал 19 /деветнадесет/ по плана на гр. Банкя, месност “Вилна зона Банкя” от 1987 г., при съседи: от две страни улици, изкоп, наследници на Богоеви, което съгласно Скица на поземлен имот издадена от СГКК – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2191.2138 /нула две шест пет девет, точка, две едно девет едно, точка, две едно три осем/, гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.05.2017г.; адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. Ропотамо № 11; площ 1012 кв. Метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m); предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1743, квартал 19, парцел: XX, съседи: 02659.2191.705; 02659.2191.1745, 02659.2191.1744, 02659.2191.31, 02659.2191.702.

Неделчо Любомиров Митев
РЕГ. № ЧСИ
841
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул "Витоша" № 17
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 20841
Мобилен телефон
0888955993
уебсайт
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:14 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
21 787.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, Вердикал, местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:17 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
22 255.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Полето“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 13:36 часа
Парцел
5 108.00 кв.м
7 336.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Бучино
Адрес
с.Мало бучино
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 09:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 08:57 часа
Парцел
23 916.00 кв.м
20 102 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Младост, квартал „Младост 4”, ул. „Бизнес парк” № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00