ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
82.35 кв.м
Населено място
гр. Велинград
Адрес
:гр. Велинград, п.к.4600, ул. Николай Хрелков №4-А, ет.3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 24.09.2023 до 24.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 ид. част от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от югоизточния калкан на построената жилищна сграда – свързано застрояване в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1456, който представлява Самостоятелен обект в сграда – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 10450.502.1456.1.2 в гр. ВЕЛИНГРАД, общ. Велинград, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със Заповед:18-6754-28.06.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота:гр. Велинград, п.к.4600, ул. Николай Хрелков №4-А, ет.3, който самостоятелен обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 10450.502.1456.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение:Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1456. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда със смесено предназначение. Брой нива на обекта:1, със застроена площ от 82.35/осемдесет и два и тридесет и пет/кв.метра, заедно със съответните идеални части от прилежащото към обекта:едно избено помещение (югоизточно), заедно с 1/12 ид. част от общите части в жилищна сграда с идентификатор 10450.502.1456.1. При съседни самостоятелни обекта в сградата на същия етаж:няма, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 10450.502.1456.1.1, над обекта:самостоятелен обект с идентификатор 10450.502.1456.1.3, стар идентификатор няма, , ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Забележка:Учредено е безвъзмездно право на ползване в полза на трето лице-НАТАША ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА за останалите ид. част от гореописания недвижим имот

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0889 868 690; 0887 363 635
уебсайт