ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
16.02 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
л. „Тунджа“ №27, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 01.10.2023 до 01.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2023 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид. ч. от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1158.1.11/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда сто петдесет и осем, точка, едно, точка, единадесет/в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 29.02.2016г., с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Тунджа“ №27, ет. 0, самостоятелния обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.503.1158.1 с  предназначение Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1158, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 16.02кв.м/шестнадесет цяло и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 55155.503.1158.1.1 ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0889 868 690; 0887 363 635
уебсайт