ПЛОЩ
1 630.00 кв.м
Населено място
с. Караманите
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот находящ се в с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна по акт за собственост представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ 1 580 /хиляда петстотин и осемдесет/ кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот № X-86 /десети – осемдесет и шест/, в квартал 24 /двадесет и четвърти/ по регулационния план на селото, утвърден със заповед № 1644 от 04.06.1931 г., при граници: улица, УПИ № XI-87, УПИ № III – 85, УПИ № II – 84 и УПИ № I – 83, заедно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с обща застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м. и ПОСТАВЕНА ДЪРВЕНА БАРАКА, с площ от 5 /пет/ кв.м, а по скица представляващ Поземлен имот с идентификатор 36302.501.149 /три шест три нула две точка пет нула едно точка едно четири девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.01.2020 г. на Изп. директор на АГКК, находящ се в с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ 1630 /хиляда шестстотин и тридесет/кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 /десет/м/, съседи: 36302.501.84,  36302.501.85,  36302.501.87,  36302.501.150,  36302.501.510,  36302.501.83. На място се установи, че в имота няма жилищна сграда, а само дървена постройка, която не е нанесена в КККР.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 25 октомври 2023 г. в 11:10 часа
Парцел
500.00 кв.м
35 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 21.11.2023 до 21.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2023 11:15
Публикувано на 27 октомври 2023 г. в 11:05 часа
Парцел
2 618.00 кв.м
15 228.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравино
Адрес
с. Дъбравино, общ. Аврен, обл. Варна, ул. „Бреза“
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 13.11.2023 до 13.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2023 13:00
Публикувано на 8 ноември 2023 г. в 16:46 часа
Парцел
8 414.00 кв.м
63 838.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
местност "БАБА АЛИНО"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 13.11.2023 до 13.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2023 11:20
Публикувано на 9 ноември 2023 г. в 10:55 часа
Парцел
287.00 кв.м
68 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Тодор Влайков № 80
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 09:30