ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
5
ПЛОЩ
181.87 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Триадица
Адрес
жилищна група Южен парк, бл. 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Апартамент № 8 (осем), на четвърти етаж, със застроена площ от 181.84 (сто осемдесет и едно цяло осемдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от антре, кухня-трапезария-дневна, 2 (две) спални, 2 (две) бани с тоалетна, тоалетна и две тераси, при съседи: апартамент № 7, от три страни двор, асансьор, отгоре-апартамент № 9, отдолу-апартамент № 6, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата равняващи се на 11,24 % (единадесет цяло двадесет и четири стотни върху сто) или 27,60 (двадесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. м и 8,60 % (осем цяло и шестдесет стотни върху сто) от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда - блок № 1(едно), заснет като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1004.57.1.8 (шест осем едно три четири, точка, едно нула нула четири, точка, пет седем, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема № 15-399603-08.05.2019 г. на CГKK гр. София, с адрес на имота: гр. София, район “Триадица“, жилищна група “Южен парк", блок 110 (сто и десет), етаж 5 (пет), апартамент 8 (осем), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1004.57, 68134.1004.179, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 (едно), с посочена в документа площ 181,87 (сто осемдесет и едно цяло осемдесет и седем стотни) кв. м, с прилежащи части 11,24 % (единадесет цяло двадесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.1004.57.1.7, под обекта 68134.1004.57.1.6, над обекта 68134.1004.57.1.9, заедно с Паркомясто № 1 (едно), на сутеренен етаж от самостоятелно обособена паркинг зона от подземния гараж на блок № l (едно), със застроена площ от 30,49 (тридесет цяло четиридесет и девет стотни) кв. м, при съседи: паркомясто №2, от две страни сутеренна стена и паркомясто № 10, заедно с припадащите се на това паркомясто идеални части от общите части на подземните гаражи, равняващи се на 11,46 % (единадесет цяло четиридесет и шест стотни върху сто) или 22,18 (двадесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв. м и 1,82 % (едно цяло осемдесет и две стотни върху сто) от правото на строеж върху мястото, върху което е построен подземния паркинг на жилищната сграда - блок № 1 /едно/, заснето по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК като част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1004.51.1.12 (шест осем едно три четири, точка, едно нула нула четири, точка, пет седем, точка, едно, точка, едно две), съгласно схема № 15-399583-08.05.2019 г. на СГКК гр. София, с адрес на имота гр. София, район "Триадица“, Жилищна група "Южен парк", блок 110 (сто и десет), етаж -1 (минус едно), гараж ПМ, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1004.57, 68134.1004.1791, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива на обекта 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти е сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта няма

Към момента на описа двата апартамента са функционално обединени посредством премахване на преградната стена между тях, съответно обединяване на ВИК и ТЕЦ инсталациите, за което няма одобрени строителни книжа. Ето защо при покупка на един от апарртаментите ще следва извършване на реконструкция. И в двата апартамента има тделни преустройства на помещенията – обединяване, премахване на стени или смяна на предназначение. Същите са на шпакловка и замазка, електрическата инсталация на точка, ВиК на тапа. За сградата има разрешение за ползване от 2009г. Прилежащите към апартаментите паркоместа са едно до друго и заедно с още две паркоместа и част от маневрената площ на подземния гараж са отделени посредством една секционна врата.

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 13 октомври 2023 г. в 14:07 часа
Многостаен апартамент
131.73 кв.м
811 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Триадица“, ул. Жилищна група "Южен парк", блок 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00