ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
13.75 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

13,75/4336,89 (тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни върху четири хиляди триста тридесет и шест цяло и осемдесет и девет стотни) идеални части от долуописания паркинг на сграда Блок 1 и 2, които идеални части, съгласно одобрен архитектурен проект са обособени като: ПАРКОМЯСТО № 122 (сто двадесет и две) /а съгласно одобрен архитектурен проект паркомясто №1-2.36 (едно тире две точка тридесет и шест)/, с площ от 13,75 кв.м. (тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), намиращо се на Сутерен -2 (минус два) в Блок 1 (едно), вход „В и Г” с административен адрес за Блок 1 (едно) – гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, блок 176 (сто седемдесет и шест), при граници: паркомясто №123, маневрено хале, сутеренна стена, ведно с 0,32% (нула цяло и тридесет и две стотни процента) идеални части от общите части (без маневреното хале) на Блок 1 и 2 и ведно с 0,06% (нула цяло и шест стотни процента) идеални части от мястото, описано по-долу

  които идеални части са от паркинга на сграда Блок 1 и 2, намиращ се на Сутерен -1 (минус едно) и Сутерен -2 (минус две), състоящ се от 250 (двеста и петдесет) броя паркоместа с №№ от 001 до 073, от 101 до 161, от 201 до 258 и от 301 до 358, целият паркинг с площ, съгласно таблица за площообразуване от 4336,89 (четири хиляди триста тридесет и шест цяло и осемдесет и девет стотни) кв.м., при граници: на Сутерен -2: двор, складове, общи части, асансьорна шахта, машинно помещение, двор рампа, маневрено хале; на Сутерен -1: складове, двор, общи части, асансьор, рампа, машинно помещение, вентилационно помещение, маневрено хале, който паркинг е заснет със следните шест идентификатора: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.1.145 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка сто четиридесет и пет); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.1.147 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка сто четиридесет и седем); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.1.13 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка тринадесет); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.1.146 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка сто четиридесет и шест); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.2.107 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, две, точка сто седем); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.696.2.108 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, две, точка сто и осем)

находящ се в „Жилищен комплекс Елизиум (с предишно наименование „Уинслоу Гардънс”) – I етап: бл. 1,2,6 и подземните гаражи между тях” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-597 (първи отреден за имот планоснимачен номер петстотин деветдесет и седем) от квартал 66 (шестдесет и шест) по плана на гр. София, Столична община, район Триадица, местност „ Манастирски ливади-изток”, за който регулацията е утвърдена с Протокол №24/30.03.2001г., Решение № 50 на СОС, Заповед № РД-09-50-63 от 14.02.1997 г., Заповед № РД-09-50-1339 от 30.10.2006 г., Заповед № РД-09-2-20 от 12.02.2007 г., Заповед РД-09-50-1312 от 19.10.2007 г., с площ от 21 389 кв.м. (двадесет и една хиляди триста осемдесет и девет квадратни метра), който урегулиран поземлен имот е образуван от УПИ I-597 (първи за имот планоснимачен номер петстотин деветдесет и седем) и УПИ II-597 (втори за имот планоснимачен номер петстотин деветдесет и седем), кв. 66 (шестдесет и шест) по предходен регулационен план, при съседи: от три страни улица и УПИ XI-384 (единадесети за имот планоснимачен номер триста осемдесет и четвърти), който УПИ представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1006.696 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и шест, точка, шестстотин деветдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес, съгласно кадастрална скица: гр. София, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади”, целият с площ по графични данни от 21 477 (двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 597, квартал 66, парцел 1, при съседи по скица поземлени имоти с идентификатори: 68134.1006.706, 68134.1006.697 и 68134.1006.1164

 

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:23 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:26 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:29 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 3 ноември 2023 г. в 12:06 часа
Паркомясто
13.24 кв.м
28 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Антим I № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 07.11.2023 до 07.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2023 09:00