ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 002.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Ръсовица“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 18.11.2023 до 18.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/5 (две пети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2212.7 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, две, едно, две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.09.2014 г., адрес на поземления имот: гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Ръсовица“, площ на имота: 5 002 (пет хиляди и два) кв. метра; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020007 (нула, две, нула, нула, нула, седем), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 02659.2212.6, 02659.2212.35, 02659.2212.51, 02659.2212.8, 02659.2212.37, а по нотариален акт представлява НИВА с площ от 5,003 дка (пет декара и три квадратни метра), IХ (девета) категория, местност „Ръсовица“, в землището на с. Вердикал, с ЕКАТТЕ 99140, община Столична, район „Банкя“, съставляваща имот пл.№ 020007 (нула, две, нула, нула, нула, седем) по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 020007 – нива на наследници на Лозан Гълъбов Атанасов; имот №020035 – л ивада на наследници Кръстан Цветанов Веселинов; имот № 020034 – ливада на наследници на Кръстан Цветанов Веселинов; имот №020008 – нива на наследници на Божил Гълъбов Атанасов и имот № 020037 – полски път на Столична община

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 2 ноември 2023 г. в 12:31 часа
Парцел
716.00 кв.м
106 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. „Младост I
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 07.11.2023 до 07.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2023 10:00
Публикувано на 2 ноември 2023 г. в 12:33 часа
Парцел
679.00 кв.м
572 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район Студентски,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 07.11.2023 до 07.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2023 10:00
Публикувано на 2 ноември 2023 г. в 12:38 часа
Парцел
715.00 кв.м
101 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Студентски“ ж.к. „Младост I
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 07.11.2023 до 07.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2023 10:00
Публикувано на 7 ноември 2023 г. в 11:42 часа
Парцел
1 700.00 кв.м
378 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Герман
Адрес
СО - Район Панчарево, с. Герман, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 10:30