ПЛОЩ
2 998.00 кв.м
Населено място
гр. Драгоман
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 21.11.2023 до 21.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 23409.49.7 (двадесет и три хиляди четиристотин и девет, точка, четиридесет и девет, точка, седем), съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, актуална към 16.05.2022 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1045/02.05.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Драгоман, местност ТОСКИНА КРУША, площ: 2998 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 049007, при съседи: 23409.176.755, 23409.49.37, 23409.44.807, 23409.49.6, който по документ за собственост представлява недвижим имот, находящ се в землището на град Драгоман, ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, Софийска област, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, на площ от 2.998 дка (два декара деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), V (пета) категория, местност "ТОСКИНА КРУША", съставляваща имот № 049007 (нула, четири, девет, нула, нула, седем), по плана за земеразделяне, при граници и съседи на имота, съгласно скица: имот № 049037 - нива на насл. на Ангел Петров Йонев, имот № 000755 - канал на Община Драгоман, имот № 049006 - нива на Сашо Асенов Тодоров и иомт № 000807 - полски път на община Драгоман.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV, на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 

Радост Руменова Горанова-Чолакова
РЕГ. № ЧСИ
925
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
02 4114321; 02 4114342
Мобилен телефон
0895474565
Публикувано на 7 ноември 2023 г. в 10:02 часа
Земеделска земя
2 002.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вишан
Адрес
с. Вишан
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 08.11.2023 до 08.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2023 09:00
Публикувано на 7 ноември 2023 г. в 10:08 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вишан
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 08.11.2023 до 08.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2023 09:00
Публикувано на 7 ноември 2023 г. в 10:11 часа
Земеделска земя
1 003.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вишан
Адрес
с. Вишан
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 08.11.2023 до 08.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2023 09:00
Публикувано на 7 ноември 2023 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
1 999.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вишан
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 08.11.2023 до 08.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2023 09:00