Етаж
-1
ПЛОЩ
18.44 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Младост
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 22.11.2023 до 22.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Паркомясто № 33 /тридесет и три /, находящо се на етаж -1(минус едно)  на общия сутерен на сградите, кота – 3,65 / минус три цяло и шестдесет и пет стотни/ метра, с площ 18,44 /осемнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници /съседи/ по одобрен архитектурен проект : паркомясто № 34 /тридесет и четири/ , подземна улица и парко място № 32 / тридесет и две/ , и което паркомясто представлява 18,44/520,50 (осемнадесет цяло и тридесет и четири върху петстотин и двадесет цяло и петдесет стотни) идеални части от гараж в сграда, включващ тринадесет паркоместа – от  № 26 ( двадесет и шест) до №  38 (тридесет и осем) , включително, представляващ съгласно схема на АГКК част от самостоятелен обект с идентификатор №  68134.4090.35.2.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди и деветдесет . тридесет и пет . две. две /, с предназначение : гараж в сграда, с площ по схема на АГКК от 520, 50 / петстотин и двадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, при съседи по схема на АГКК : на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №  68134.4090.35.2.3/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди и деветдесет . тридесет и пет . две. три/, под обекта: няма, и над обекта: самостоятелен обект с идентификатор идентификатор №  68134.4090.35.2.101стдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди и деветдесет . тридесет и пет . две. сто и едно/, и при граници на гаража , съгласно архитектурен проект: улица, стълбище, склад, техническо помещение- газов котел, техническо помещение- трафопост, машинно помещение, помещение за хигиенист, техническо помещение- канална помпена уредба, улица, двор и гараж за 20 /двадесет/ паркоместа, склад –инвентар и двор; заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, с идентификатор 68134.4090.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който имот е със стар идентификатор 1507 (хиляда петстотин и седем) и съставлява парцел II (втори) от квартал 39 (тридесет и девет) по устройствения план на град София, местността „Младост 4“, ж.г. „Камбаните“.

Александър Македониев Бизов
РЕГ. № ЧСИ
850
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9810458
Мобилен телефон
0886526171
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:19 часа
Паркомясто
13.75 кв.м
32 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:23 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:26 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Публикувано на 18 октомври 2023 г. в 11:29 часа
Паркомясто
14.44 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Манастирски ливади, бл. 176
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00