ПЛОЩ
928.00 кв.м
Населено място
с. Мало Бучино
Адрес
с. Мало Бучино, район Овча купел, ул. „ХРИСТО БОТЕВ“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 12.12.2023 до 12.01.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.01.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Мало Бучино, Столична община, район Овча купел, с площ от 928 /деветстотин двадесет и осем/ кв.м., съставляващо парцел № VІ /шест/ от квартал 1/първи/ по плана на село Мало Бучино, вилна зона ІІ /втора/ част, при съседи: улица, парцел V /пети/ – ТКЗС и парцел VІІ /седем/ – ТКЗС, заедно със застроената в същото място ВИЛНА СГРАДА с площ от 21 /двадесет и един/ кв. метра, състояща се от: стая, кухня и сервизни помещения, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор № 46721.3853.881 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, осем, осем, едно), заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Бучино, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/17.03.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.08.2014г., с адрес на поземления имот: с. Мало Бучино, район Овча купел, ул. „ХРИСТО БОТЕВ“, с площ 921 (деветстотин двадесет и един) кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, предишен идентификатор 46721.3856.289 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, две, осем, девет), номер по предходен план: 289 (двеста осемдесет и девет), квартал: 1 (едно), парцел VI (шести), при съседи: 46721.3856.880 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, осем, осем, нула), 46721.3853.841 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, осем, четири, едно), 46721.3856.288 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, две, осем, осем) и 46721.3870.100 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, едно, нула, нула), ведно с построената е поземления имот сграда с идентификатор № 46721.3853.881.1 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, осем, осем, едно, точка, едно), със застроена площ: 40 (четиридесет) кв. метра, брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: Вилна сграда- еднофамилна, стат идентификатор: 46721.3856.289.1 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, три, точка, две, осем, девет, точка, едно), номер по предходен план: няма.

 

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317