ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
55.12 кв.м
Населено място
гр. Варна
Квартал
Ж.К.ВЛ.ВАРНЕНЧИК-I М.Р.
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда в гр.Варна, Община Варна, Област Варна, ул.“Константин Доганов“ № 8 /осем/, с площ 51,52 /петдесет и едно цяло и петдесет и две/ кв.м., въведен в експлоатация, при граници: калкан на съществуваща сграда, улица „Константин Доганов“, ПИ № 10 /десет/, вътрешен двор, стълбищна площадка и търговски обект № 1 /едно/, заедно с принадлежащото му избено помещение  под търговския обект, без посочен номер и граници в документа за собственост, с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м., както и 9,7803% /девет цяло седем хиляди осемстотин и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, учредено за дворното място на горепосочения адрес, цялото с площ 239 /двеста тридесет и девет/ кв.м., съставляващо УПИ № IX – 11 /девети – единадесети/ в квартал 161 /сто шестдесет и едно/, по плана на 11 /единадесети/ микрорайон на град Варна при граници по акт за собственост: ул. „Константин Доганов“ , ПИ № 10 /десет/, ПИ № 12 /дванадесет/, ПИ № 2 /две/ и ПИ № 4 /четири/, собственост на ипотекарния длъжник МУСЛИН АДАМОВИЧ ЦЕЧОЕВ, ЛНЧ 1001358916 и ДЕНКА ДИМОВА САВОВА ЕГН 8312078037.

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 15 октомври 2020 г. в 14:08 часа
Склад
120.00 кв.м
294 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ЗПЗ
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 16.10.2020 до 16.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2020 13:30
Публикувано на 21 октомври 2020 г. в 16:24 часа
Склад
351.00 кв.м
58 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Девня
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 26.10.2020 до 26.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.11.2020 09:00