ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
81.83 кв.м
Населено място
гр. Свищов
Адрес
ул. 33-ти Свищовски полк № 4, вх.АБ № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 17.09.2020 до 19.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАГАЗИН № 1 /едно/ със застроена площ от 81,83 кв.м (осемдесет и един кв.м и осемдесет и три кв.см), находящ се в град Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк № 4 (четири), вход АБ № 4 (букви А и Б номер четири/ - партер, състоящ се от търговско помещение, склад със санитарен възел, ведно с 2.48 % (две цяло четиридесет и осем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, който магазин е построен в Урегулиран поземлен имот – I (римско първи) в квартал 77 (седемдесет и седем) по ПУП на град Свищов, а съгласно Кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4808.1.11 (шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест точка седемстотин и две точка четири хиляди осемстотин и осем точка едно точка единадесет), гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г./ 12.02.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед на изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, ул. 33-ти Свищовски полк № 4, вх АБ 4, ет 0, обект 1. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4808. Предназначение на самостоятелни обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочената в документа площ: 81,83 кв.м (осемдесет и един кв.м и осемдесет и три кв.сантиметра), Прилежащи части: 2.48 % ид.части от общите части на сградата. Ниво: 1 .

Съседни самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: 65766.702.4808.1.10, Под обекта: няма, Над обекта: 65766.702.4808.1.2, 65766.702.4808.1.1

УПИ I, кв 77 по ПУП на гр. Свищов е собственост на Община Свищов, съгл АЧОС № 1141/15.10.2003 г.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 10 август 2020 г. в 16:18 часа
Магазин
35.96 кв.м
16 862.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. Димитър Хадживасилев №16
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 09:00
Публикувано на 10 август 2020 г. в 16:22 часа
Магазин
24.65 кв.м
18 072.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. Димитър Хадживасилев №16
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:48 часа
Магазин
53.17 кв.м
44 888.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. "България" 29Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 08:30
Публикувано на 25 август 2020 г. в 14:33 часа
Магазин
76.65 кв.м
41 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
бул. България № 29 Б, ет. 7, магазин № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00