ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
66.27 кв.м
Населено място
гр. Свищов
Адрес
ул. Битоля № 5, вх. А, ет. 1, ап. 4А
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 17.09.2020 до 19.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.5551.1.4 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет пет пет едно точка едно точка четири), находя се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.5551 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет пет пет едно), с адрес: град Свищов, улица „Битоля“ № 5 (пет), вход „А“, етаж 1 (едно), апартамент 4А (четири буква „А“), с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 66,27 кв. (шестдесет и шест квадратни метра и двадесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: Маза № 9 (девет) от 7,31 (седем квадратни метра и тридесет и един квадратни дециметра), заедно със 2.8821 % ид.ч. (две цяло осем хиляди осемстотин двадесет и една десетохилядни процента идеални части) от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същи етаж - 65766.702.5551.1.3, 65766.702.551.1.5, под обекта – 65766.702.5551.1.30, 65766.702.5551.1.32, 65766.702.5551.1.31, над обекта 65766.702.5551.1.12; заедно с прилежащите му 30 кв.м (тридесет квадратни метра) от Поземлен имот с идентификатор 65766.702.5551 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет пет пет едно), с адрес: град Свищов, улица „Битоля“ № 5 (пет), с площ 1033 кв.м (хиляда тридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 1358,1359,13 (хиляда триста петдесет и осем, хиляда триста петдесет и девет, тринадесет), квартал 76 (седемдесет и шест), парцел LXXXVI (римско осемдесет и шест), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 65766.702.9726, 65766.702.9727, 65766.702.1363, 65766.702.1357; който имот съгласно одобрени Архитектурни проекти, по които е издадено Разрешение за строеж № 14 от 20.03.2008 г. на Община – Свищов и площообразуване на обектите и сградата, представлява: Самостоятелен обект в „Жилищна сграда с магазини“, построена в Урегулиран поземлен имот LXXXVI (римско осемдесет и шест), в квартал 76 (седемдесет и шест) съгласно действащия ПУП на град Свищов (УПИ ХХХ – римско тридесет, в квартал 76 - седемдесет и шест, по отменения ПУП на град Свищов) от 1033 кв.м (хиляда тридесет и три квадратни метра), при граници: север, изток и юг – улици, запад – ПИ № 1359 и ПИ № 1363, която сграда съгласно Удостоверение № 10 от 30.03.2011 г. на Община – Свищов е въведена в експлоатация, а именно: Апартамент № 4-А (четири тире буква „А“), на първи жилищен етаж, на кота 2.80 м (две цяло и осем стотни метра), във вход „А“, състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, една спалня, баня с WC, мокро помещение и тераса, с площ от 66.27 кв.м (шестдесет и шест квадратни метра и двадесет и седем квадратни сантиметра), при граници: апартамент № 3-А, стълбищна клетка, апартамент № 1-Б, външен зид, заедно с прилежащото му Мазе № 9 (девет) с площ от 7.31кв.м (седем квадратни метра и тридесет и един квадратни сантиметра), ведно с 2.8821 % ид.ч (две цяло осем хиляди осемстотин двадесет и една десетохилядни процента идеални части), равняващи се на 13.83 кв.м (тринадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни сантиметра) от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с прилежащите му 2.8821 % ид.ч (две цяло осем хиляди осемстотин двадесет и една десетохилядни процента идеални части), равняващи се на 30 квм (тридесет квадратни метра) от 1030 кв.м (хиляда и тридесет квадратни метра) от правото на собственост върху поземления имот, в който е построена сградата.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 10 август 2020 г. в 16:26 часа
Двустаен апартамент
54.72 кв.м
18 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
„Цар Освободител" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 09:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 09:21 часа
Двустаен апартамент
62.97 кв.м
22 536.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. „Стоян Ников“ № 4, бл. 2, ет. 8, ап. 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 29.08.2020 до 29.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2020 09:00
Публикувано на 28 август 2020 г. в 10:31 часа
Двустаен апартамент
55.61 кв.м
25 372.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул."Иван Хаджидимитров"№13, ет.2, ап.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.08.2020 до 29.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2020 09:00
Публикувано на 11 септември 2020 г. в 10:33 часа
Двустаен апартамент
78.20 кв.м
21 144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Дебелец
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 09:30