ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Интернет
Етаж
3
ПЛОЩ
171.76 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
бул. "България" 4, ет. 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 03.10.2020 до 03.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, осем), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 4, ет. 3, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 50,42 кв.м. (петдесет цяло четиридесет и две стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.19 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, девет), 67653.918.138.1.20 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, нула), 67653.918.138.1.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, нула), 67653.918.138.1.17 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, седем), отдолу - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две) и 67653.918.138.1.23 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, три) и отгоре - обект с идентификатор 67653.918.138.1.21 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, едно), съгласно схема № 7923/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата и ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "Кулинарен магазин с реално обособена част от закусвалня", представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.17 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, седем), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 4, ет. 3, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ 121,34 кв.м. (сто двадесет и едно цяло тридесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се, съгласно акт за собственост и архитектурен проект, одобрен на 30.07.1999 г., от кулинарен магазин със застроена площ 26,87 кв.м. (двадесет и шест цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра), склад към кулинарен магазин със застроена площ 6,44 кв.м. (шест цяло четиридесет и четири стотни квадратни метра), преддверие към кулинарен магазин със застроена площ 5,37 кв.м. (пет цяло тридесет и седем стотни квадратни метра) и част от закусвалня със застроена площ 82,66 кв.м. (осемдесет и две цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.19 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, девет), 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, осем) и 67653.918.138.1.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, нула), отдолу - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две), 67653.918.138.1.23 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, три) и 67653.918.138.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, три) и отгоре - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.21 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, едно) и 67653.918.138.1.26 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, шест), съгласно схема № 7922/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, ВЕДНО с 1.59% (едно цяло петдесет и девет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 0.59 % (нула цяло петдесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, които обекти са преустроени в СНЕК-БАР със застроена площ 171,76 (сто седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест) кв.м., съгласно проект, одобрен на 22.02.2005 г. и разрешение за строеж № 106/13.05.2005 г., и се намират на кота 0.00 (нула) в Търговски комплекс „Евридика“, представвляващ сграда с идентификатор 67653.918.138.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно), построена в общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.138 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. България № 4, с площ 15 612 (петнадесет хиляди шестотин и дванадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 67653.918.209, 67653.918.142, 67653.918.679, 67653.918.746, 67653.918.137, 67653.918.136, 67653.918.692, 67653.918.225, съгласно скица № 7921/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, който имот образува урегулиран поземлен имот I (първи) – ДСК, Търговски комплекс и хотел в квартал 12 (дванадесет) по действащия устройствен план на град Смолян, квартал Нов Център.

Забележка: Имотите са функционално обединени.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 11:19 часа
Заведение
196.71 кв.м
104 741.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Момчиловци
Адрес
ул. "Бяло море" № 80
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 03.10.2020 до 03.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2020 09:30