ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
79.95 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 242/2020г. - гр. Русе, ул. Болярска № 22, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

     1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4154.1.25 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири точка едно точка две пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г./16.05.2007г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Болярска № 22 /двадесет/, ет.-1 /минус едно/; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4154 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 79.95 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4154.1.16, 63427.2.4154.1.15, съгласно Кадастрална карта, а съгласно Нотариален акт - БИЗНЕС – КЛУБ, разположен в сутерена на пететажна жилищна сграда с жилища, магазини, гаражи и бизнес – клуб, построена в дворно място с площ от 630 кв.м. /шестстотин и тридесет квадратни метра/, за което са отредени парцели I – 4154 /парцел първи планоснимачен номер четири хиляди сто петдесет и четири/ и I – 4155 /парцел първи планоснимачен номер четири хиляди сто петдесет и пет/, в квартал 319 /триста и деветнадесет/, по регулационния план на гр.Русе, по ул.“Болярска“ № 22 /двадесет и две/, състоящ се от две зали за посетители, бар, два склада и санитарен възел с предверие със стълба към входа на партера на сградата със застроена площ от 111.01 кв.м /сто и единадесет квадратни метра и един квадратен дециметър/, при граници: на изток – дворно място, маза № 13 и общ коридор, маза № 2 и стълбищна клетка, на юг – дворното място, мази № 2, № 13 и № 14, на запад – дворното място и на север – ул.“Болярска“ с прилежащите към същия 6.953 % ид.ч. /шест цяло деветстотин петдесет и три процента идеални части/ от общите части на сградата и 43.07/630 ид.ч. /четиридесет и три цяло и седем стотни върху шестстотин и тридесет идеални части/ от дворното място.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 27 367.23 лв.

вписана възбрана в полза на Община Русе

3/4 ид.ч. от имота се продават по реда публична продан по ИД 20178330400089 за период 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г.

Определям всяка сряда и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 21 август 2020 г. в 16:17 часа
Търговски имот
1 921.00 кв.м
571 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 362/2020г. - гр. Русе, ул. Розова долина № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 10:00
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 10:29 часа
Търговски имот
408.29 кв.м
86 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 865/2019г. - гр. Русе, ул. Борисова № 72, ет. -2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 22.09.2020 до 22.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.10.2020 10:00
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 09:39 часа
Търговски имот
17.70 кв.м
5 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 240/2014г. - гр. Русе, пл. Александър Стамболийски, ет. - 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 10:25 часа
Търговски имот
79.95 кв.м
21 060.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 89/2017г. - гр. Русе, ул. Болярска № 22, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00