ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Локално отопление
Етаж
5
ПЛОЩ
704.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Район
кв. Устово
Адрес
ул. Атанас Беров
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 03.10.2020 до 03.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров", с площ по кадастрална карта 1368 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра), а съгласно документ за собственост - с площ от 1388 кв.м. (хиляда триста осемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – поземлени имоти с идентификатори 67653.926.340, 67653.926.162 и 67653.926.341, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII (седми) - Общежитие, находящ се в кв. 100 по ЗРП на гр. Смолян, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - улична регулация и урегулиран поземлен имот IX (девети) - жилищен блок ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА - РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ с идентификатор 67653.926.149.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет, точка, едно), с адрес на сградата: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров" № 6, със застроена площ по кадастрална карта от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра), а по документ за собственост със застроена площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), на пет етажа и състояща се от високо тяло на пет етажа и ниско тяло на два етажа, с предназначение: общежитие.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 11 август 2020 г. в 14:16 часа
Хотел
3 777.00 кв.м
981 936.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
М. КАРАМНДЖА, ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 06.09.2020 до 06.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.10.2020 10:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 16:56 часа
Хотел
25 462.84 кв.м
2 582 817.84 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проглед
Адрес
ПАМПОРОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 10:30
Публикувано на 17 август 2020 г. в 14:29 часа
Хотел
921.00 кв.м
341 370.72 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проглед
Адрес
БАЗА ЗА ОТДИХ "РОДОПИ ДАЙМЪНД" I
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 10:30
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:37 часа
Хотел
624.79 кв.м
275 443.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Девин
Адрес
ул. Освобождение № 50
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 04.10.2020 до 04.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2020 11:00