ПЛОЩ
1 264.00 кв.м
Населено място
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 18.02.2024 до 18.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

7. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 43390.35.13 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-641/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Лесковдол, община Своге, област София, последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот - с. Лесковдол, местност „Осичено бърдо“, площ от 1264 кв.м., трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята - 9, предишен идентификато-няма, номер по предходен план-035013, при съседи: 43390.36.6;43390.35.53;43390.35.33;43390.35.5; и с описание по доказателствен акт – Решение №409/30.09.1998г., издадено от ОС „ЗГ“ Своге - имот № 035013 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в с.Лесковдол, община Своге, област София, местност „Осичено бърдо“ с площ от 1265 дка (един декар и двеста шестдесет и пет кв.м.), представляващ ливада, при граници (съседи): имот №036006 – ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №035005- Полски път на Община гр. Своге, имот №035033- Полски път на Община Своге, имот №000017- Индивид. Застр. На мах. Осичено бърдо.

На основание чл.494, ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 720 лв. /седемстотин и двадесет лева/.

Васил Ангелов Недялков
РЕГ. № ЧСИ
864
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Костинброд, ул. "Георги Сава Раковски" № 2а
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0721 66041
Публикувано на 7 февруари 2024 г. в 21:52 часа
Земеделски имот
3 999.00 кв.м
42 639.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Алино
Адрес
с. АЛИНО, община Самоков, местност "Свети ИЛИЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Каримов
СРОК
от 09.02.2024 до 11.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2024 09:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 13:51 часа
Земеделски имот
6 103.00 кв.м
3 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 18.02.2024 до 18.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2024 09:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:11 часа
Земеделски имот
1 325.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 18.02.2024 до 18.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2024 09:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:26 часа
Земеделски имот
700.00 кв.м
378.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 18.02.2024 до 18.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2024 09:00