ПЛОЩ
1 199.00 кв.м
Населено място
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 18.02.2024 до 18.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 43390.70.15, съгласно скица №15-321817/26.03.2021г., с. Лесковдол, община Своге, област София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-641/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот-няма данни, адрес на поземления имот: местност „Попово Лешке“, площ: 1199 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 070015, съседи: 43390.70.16, 43390.70.14, 43390.70.3, заедно със Сграда с идентификатор 43390.70.15.1, съгласно скица №15-321823/26.03.2021г., с. Лесковдол, община Своге, област София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-641/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата: няма данни, адрес на сградата: няма данни, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 43390.70.15, застроена площ: 49 кв. метра, брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, с описание по доказателствен акт: Поземлен имот №070015 с площ от 1200 (хиляда и двеста) кв. метра, находящ се в землището на с. Лесковдол, община Своге, област София, десета категория, местността „Попово Лешке“, при граници и съседи на имота: имот №070014-Ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №070007-полски път на Общинa гр. Своге, имот №070016-ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №070003-ливада на наследниците на Спиридон Величков Митров, заедно с построената в имота през периода 1973-1980 г. и представляваща търпим строеж масивна едноетажна сграда върху мазе, със застроена площ от 49 (четиридесет и девет) кв. метра, заедно с всички трайни подобрения, приращения и насаждения в имота, като имотът е образуван от имот №070004.

На основание чл.494, ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 21 150 лв. /двадесет и една хиляди сто и петдесет лева/.

Васил Ангелов Недялков
РЕГ. № ЧСИ
864
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Костинброд, ул. "Георги Сава Раковски" № 2а
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0721 66041
Публикувано на 31 януари 2024 г. в 09:43 часа
Парцел с къща
856.25 кв.м
181 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Литаково
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 06.02.2024 до 06.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.03.2024 09:00
Публикувано на 19 февруари 2024 г. в 11:56 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
69 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесковдол
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 20.02.2024 до 20.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.03.2024 10:00
Публикувано на 27 февруари 2024 г. в 11:08 часа
Парцел с къща
840.00 кв.м
10 741.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чавдар
Адрес
ул. Христо Ботев 12
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 28.02.2024 до 28.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2024 10:00
Публикувано на 28 февруари 2024 г. в 15:01 часа
Парцел с къща
478.00 кв.м
14 933.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радуловци
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 12:30