ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
811.00 кв.м
Населено място
с. Доброславци
Район
Нови Искър
Адрес
гр. София, район Нови Искър, с. Доброславци
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 14.02.2024 до 14.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ТРИ БРОЯ СГРАДИ В ИМОТА

Изпълнително дело №: 20239240402662

Изходящ №: 10764 / 09.02.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Долуподписаният Частен съдебен изпълнител ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924, Район на действие СГС, уведомявам интересуващите се, че по изпълнително дело № 20239240402662, насрочвам ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните недвижими имоти, собственост на съделителите МАРИЯ ЛАЗАРОВА БИБИШКОВА, ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ БИБИШКОВ, ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ, НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДАНЕВ, ЕЛИЦА ВАСИЛЕВА ДАНЕВА, РУМЯНА ГАВРИЛОВА ДАНЕВА, МАРИН АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ и ТИНКА НЕЙКОВА ТОНЕВА, а именно:

1.Поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.04.2012г., адрес на поземления имот: с. Доброславци, район Нови Искър, площ: 811 кв.м. /осемстотин и единадесет/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 633, квартал: 53, при съседи: 21662.4819.775 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, седемстотин седемдесет и пет/, 21662.4819.982 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, деветстотин осемдесет и две/, 21662.4819.612/двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин и дванадесет/, 21662.4819.611 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин и единадесет/, който поземлен имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява Поземлен имот, съставляващ имот планоснимачен номер 633 (шестстотин тридесет и три) кв. № 53 (петдесет и три), по плана на гр. София, с. Доброславци, с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв.метра, за който съгласно действуващата регулация е отреден урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I-633 (първи, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и три), кв. № 53 (петдесет и три), по плана на гр. София, с. Доброславци, с площ 616 (шестстотин и шестнадесет) кв. метра при съседи съгласно нотариален акт: север – сграда на ТКЗС, изток – път, юг – н-ци на Толе Гълъбов Тошев, запад – н-ци на Доде Величков Стоянов, и граници съгласно скица: имот планоснимачен номер 612, УПИ II-610, 611 и имоти без планоснимачни номера;

2.Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.1 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022г., адрес на сградата: с. Доброславци, район Нови Искър, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три/, застроена площ: 312 кв.м. /триста и дванадесет/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда съгласно доказателствен документ за собственост представлява ЕДНОЕТАЖНО МЕТАЛНО ХАЛЕ – ГАРАЖ за товарни камиони, със застроена площ от 261.8 (двеста шестдесет и едно цяло и осем десети) кв.метра и застроен обем от 1511 (хиляда петстотин и единадесет) куб. метра, находящо се в Поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.04.2012г., адрес на поземления имот: с. Доброславци, район Нови Искър, площ: 811 кв.м. /осемстотин и единадесет/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 633, квартал: 53, при съседи: 21662.4819.775 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, седемстотин седемдесет и пет/, 21662.4819.982 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, деветстотин осемдесет и две/, 21662.4819.612/двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин и дванадесет/, 21662.4819.611 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин и единадесет/, който поземлен имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява Поземлен имот, съставляващ имот планоснимачен номер 633 (шестстотин тридесет и три) кв. № 53 (петдесет и три), по плана на гр. София, с. Доброславци, с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв.метра, за който съгласно действуващата регулация е отреден урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I-633 (първи, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и три), кв. № 53 (петдесет и три), по плана на гр. София, с. Доброславци, с площ 616 (шестстотин и шестнадесет) кв. метра при съседи съгласно нотариален акт: север – сграда на ТКЗС, изток – път, юг – н-ци на Толе Гълъбов Тошев, запад – н-ци на Доде Величков Стоянов, и граници съгласно скица: имот планоснимачен номер 612, УПИ II-610, 611 и имоти без планоснимачни номера;

3.Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.2 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022г., адрес на сградата: с. Доброславци, район Нови Искър, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три/, застроена площ: 103.00 кв.м. /сто и три/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

4.Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.3 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022г., адрес на сградата: с. Доброславци, район Нови Искър, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две, точка, четири хиляди осемстотин и деветнадесет, точка, шестстотин тридесет и три/, застроена площ: 55.00 кв.м. /петдесет и пет/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

Тежести върху имотите:

1.Договор за наем, вписан в Служба по вписания – гр. София, с дв. вх. рег. № 57751/06.10.2015г., под акт № 53, том 12;

2. Искова молба, вписана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 57883/21.09.2016г., под акт № 254, том 12;

3. Възбрана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 58966/25.08.2023г., под акт № 80, том 12;

4. Възбрана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 2272/18.01.2024г., под акт № 1, том 2.

ГОРЕОПИСАНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЕ ПРОДАВАТ В СЪВКУПНОСТ, като началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 144 411,20 лева /сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет стотинки /, без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие.

Забележка: Началната цена за недвижимите имоти като съвкупност в размер на 144 411,20 лева /сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет стотинки / без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие, се формира по следния начин:

1. Поземлен имот с идентификатор № 21662.4819.633 – 49 849.60 лева /четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие;

2. Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.1 – 84 377.60 лева /осемдесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие;

3. Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.26638.40 лева /шест хиляди шестстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/, без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие;

4. Сграда с идентификатор № 21662.4819.633.3 3545.60 лева /три хиляди петстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС, който няма да се начислява впоследствие.

Публичната продан ще се състои от 14.02.2024г. до 14.03.2024г. и ще приключи в края на работното време на последния ден. Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 15.03.2024г. в началото на работния ден, в страдата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54 в присъствието на явилите се наддавачи и ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

Оглед на недвижимият имот може да се извършва всеки четвъртък в часовия диапазон между 12.00 часа и 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, само след предварителна уговорка на телефон: 0898654077 с пазача Мария Бибишкова, а книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54.

До участие в търга се допускат кандидати, които представят документ за внесен депозит в размер на 10 % от обявената начална продажна цена по сметка на ЧСИ Галин Костов, а именно: банкова сметка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, IBAN BG68IABG74795000455802, BIC код IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ. Документът за внесен депозит се представя в оригинал.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и цифри и подава наддавателното си предложение заедно с квитанция за внесения депозит в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

Не могат да участват в публичната продан: лицата по чл.185 от ЗЗД, ЧСИ и работещите при ЧСИ.

За всички преводи на суми над 30 000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица - Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица - Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър.

Частен съдебен изпълнител:..........................................

                                                                                                                                                                                                                                                      / подпис и печат /

Галин Стоянов Костов
РЕГ. № ЧСИ
924
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви" №97,eт.5
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 4170001
Мобилен телефон
0896603011
Публикувано на 23 февруари 2024 г. в 13:33 часа
Други
149.60 кв.м
169 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Боряна 43
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Уляна Колева Димоларова
СРОК
от 26.02.2024 до 26.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.03.2024 10:00