ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
197.80 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
гр.Разград, ул. 28-МИ ЯНУАРИ № 3 /три/, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - жилище, апартамент с идентификатор 61710.502.1632.1.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точкахиляда шестотин тридесет и две точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД НА АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 06.04.2016г., с административен адрес: гр.Разград, ул. 28-МИ ЯНУАРИ № 3 /три/, ет. 2 /две/, с площ от 197,80кв.м. /сто деветдесет и сем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: три спални, три бани, два хола, кухня, коридор и сервизни помещения със самостоятелен вход, находящ се на етаж 2 /две/ в жилищна сграда с идентификатор 61710.502.1632.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.502.1632, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 61710.502.1632.1.1; над обекта: 61710.502.1632.1.3, ведно с принадлежащото му избено помещение с площ от 6 кв.м. /шест квадратни метра/, разположено под стълбищната клетка на сградата, при граници: север-избено помещение, изток-улица, юг и запад -стълбище, както и 36,65 % /тридесет и шест цяло шестдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата изразяващи се в 32,75кв.м. /тридесет и две цяло седемдесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, ведно с 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 61710.502.1632 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка хиляда шестотин тридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед КД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-17-251/14.07.2011г. на Началник на СГКК-Разград, с административен адрес: гр.Разград, ул."28-ми януари" №3/три/, с площ от 309 /триста и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, при гранци и съседи: имоти с идентификатори 61710.502.7168, 61710.502.7111, 61710.502.1633, 61710.502.1631..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773