ПЛОЩ
16.75 кв.м
Населено място
с. Кранево
Адрес
жк."Кранево Кашулис Райска градина", бл.Б1, етаж 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 ПАРКОМЯСТО № Б4, находящо се в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ж.к. "Кранево Кашулис Райска градина" бл. Б1, ет.0, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №39459.23.50.2.20 /три, девет, четири, пет, девет, точка, две, три, точка, пет, нула, точка, две, точка две, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със  Заповед КД-14-08-554/08.07.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ, който самостоятелен обект се намира на етаж 0 /нула/ в сграда с идентификатор №39459.23.50.2 /три, девет, четири, пет, девет, точка, две, три, точка, пет, нула, точка, две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №39459.23.50 /три, девет, четири, пет, девет, точка, две, три, точка, пет, нула/, предназначение на обекта: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (един), с площ от 16,75 кв.м. /шестнадесет цяло, седемдесет и пет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: № 39459.23.50.19, № 39459.23.50.2.21; под обекта - няма; над обекта: № 39459.23.50.2.2, № 39459.23.50.2.3, попадащо в сграда №2 /две/, ведно с припадащите се 12,5562% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, представляващи 35,53 кв.м. /тридесети и пет цяло петдесет и три квадратни метра/ и 30,95 кв.м. /тридесет цяло, деветдесет и пет квадратни метра/ ид.ч. От првото на собственост върху прилежащия терен, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, местността „Юртлука“, с идентификатор №39459.23.50 /три, девет, четири, пет, девет, точка, две, три, точка, пет, нула/ и площ от 9067 кв.м. /девет хиляди шестдесет и седем квадратни метра/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, обш. Балчик, одобрена със Заповед №300-5-74/15.09.2003г. От Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот от 19.04.2021 г., при граници и съседи на поземления имот имоти с идентификатори: №39459.23.421; №39459.505.269; №39459.505.396; №39459.505.395; №39459.505.394; №39459.505.512; №39459.23.20; №39459.23.407; №39459.23.49.
 Описание: Оценяваният обект е разположен в поземлен имот в с. Кранево, местността „Юртлука“, ж.к. „Кашулис Райска градина“. Поземления имот е ограден от три страни, разположен на неравен терен с малка денивелация.  Паркомястото се намира на партерния етаж на триетажна многофамилна жилищна сграда, масивна, изградена по монолитен начин. Покривната конструкция е дървена, четирискатна, покрита с изолация и цигли. Стени-тухлен зид с външна излоция от 5 см. „фибран“. Дограма – PVC на прозорци и външни врати, въртешни врати-дървени. В сградата са монтирани ел. инсталация, ВиК и ОВ инсталации. Година на построяване 2006г.-2010г. Паркомясто Б4 е разположено на партерния етаж и представлява част от построен гараж, заемащ цялата застроена площ на сградата с подход от изток. Подът, стените и таванът са бетон с циментова замазка, гаражната врата-ролетна PVC щора, снабден е с ел. Инсталация. При огледа се установи, че обектът е завършен, паркомястото не се използва, но останалата част от гаража е в експлоатация.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: Договорна ипотека №82, том 1, дв.вх.рег.№2700/14.11.2018г. до размера на 38655,40 евро; Възбрана №73, том 2, дв.вх.рег.№4101/08.11.2022г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 29 април 2024 г. в 11:35 часа
Паркомясто
16.75 кв.м
6 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
жк."Кранево Кашулис Райска градина", бл.Б1, етаж 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 10:00