ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
2 000.00 кв.м
Населено място
с. Крояч
Адрес
улица Бели Лом № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - дворно място, с площ 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, съставляващо парцел № VI-143 /шест римско от планоснимачен номер сто четиридесет и три/, в квартал № 29 /двадесет и девет/, по плана на село Крояч, община Лозница, област Разград, на улица Бели Лом № 5 /пет/, одобрен със Заповед № 209/1999 година на Община Лозница, при граници: от север - поземлен имот № II-142, от изток - поземлен имот № V-140, от юг - улица, от запад - поземлен имот № VII-144, заедно с построените в северната част на същия поземлен имот: а./ ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с частичен сутерен, построена през 1929 година, със застроена площ от 55 кв. м. /петдесет и пет квадратни метра/, състояща се от предверие и четири стаи, ведно с прилежащо избено помещение с декларирана площ от 9 кв.м. /девет квадратни метра/. б./ ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построена през 1929 година, със застроена площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/ по документ за собственост, а съгласно Скица № 97/27.03.2023г., издадена от Община Лозница: Имот № 143 /сто четиридесет и три/ в квартал 29 /двадесет и девет/ по ЗРП на село Крояч, ЕКАТТЕ: 39949, община Лозница, област Разград, одобрен със заповед № 209 от 18.10.1999г. на Общинска администрация, с площ на имота: 1.987 дка /един декар деветстотин осемдесет и седем квадратни метра/, площ за УПИ VI /римско шест/: 2093 кв.м. /две хиляди деветдесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно застрояване, с адрес: село Крояч, община Лозница, област Разград, на улица Бели Лом № 5 /пет/, при граници и съседи за имота: № 142 – двор на Методи Владимиров Захариев, № 144 – двор на Мюкерем Джемалова Раимова, № 286 – улица на Община Лозница, № 140 – двор на Салих Мехмедов Бошнаков, ведно със сградите попадащи в имота: Едноетажна, паянтова жилищна сграда – еднофамилна, с площ 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/ и едноетажна паянтова селскостопанска сграда с площ 66 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:27 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
75 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
886.00 кв.м
28 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
705.00 кв.м
10 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
улица Отец Матей № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30