ПЛОЩ
1 527.00 кв.м
Населено място
с. Пепелина
Адрес
ИД 1332/2023 - с. Пепелина, общ. Две могили, обл. Русе, местност АЛАН ДЕРМЕН
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

8330 / 30.04.2024

Изпълнително дело №: 20238330401332

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ЕКСОСЕТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55837.89.66 /пет пет осем три седем точка осем девет точка шест шест/, находящ се в с. Пепелина, общ. Две могили, обл. Русе, местност АЛАН ДЕРМЕН, с площ 1527 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята: 4 /четвърта/; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 089066; Съседи на поземления имот: 55837.89.64, 55837.89.65, 55837.89.69, 55837.89.67, 55837.172.2, 55837.89.63, 55837.88.1.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 960.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЩИНА ПОПОВО

Определям всеки Вторник и Петък от 15,00 до 17,00 ч. за запознаване с книжата на имота.

  • Срок за регистрация: от 13.05.2024 г. до 17,00 часа на 13.06.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 18.06.2024 09:00 КРАЙ:24.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 13.06.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Публикувано на 11 юни 2024 г. в 09:13 часа
Земеделски имот
501.00 кв.м
352.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1201/2023г. - с. Тръстеник, общ. Иваново, местност ДВЕ ПЕЧАЛБИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2024 09:00