ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
84.66 кв.м
Населено място
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, на шестия етаж, в жилищна сграда – блок, находяща се в гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 215 /двеста и петнадесет/, вх. „З“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.757.13.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин шестдесет и седем точка седемстотин петдесет и седем точка тринадесет точка петнадесет/ съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-56/18.09.2007год. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, /стар идентификатор: няма/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, който апартамент се състои от ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ, ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 84.66 кв.м. /осемдесет и четири цяло шестдесет и шест стотни кв.м./, при съседи по доказателствен документ за собственост: изток – ап. № 16 от вх. „Ж“ на Огнян Хр. Пенков, запад – ап. № 16 на Красимир Великов Георгиев и стълбище, север – двор, юг – двор, отгоре – ап. № 18 на Валентин Маринов Пенев, отдолу – ап. № 12 на Иван Тотев, и при съседи по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007год. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър: на същия етаж-обект с идентификатор 56722.667.757.13.16, под обекта-обект с идентификатор 56722.667.757.13.12, над обекта-обект с идентификатор 56722.667.757.13.18, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 4.92 кв.м. /четири цяло деветдесет и две стотни кв.м./, при съседи: изток-коридор, запад-маза № 16 на Красимир Великов Георгиев, север-стълбище, юг-маза № 14 на Иванка Георгиева Цонкова, отгоре-жилищен етаж, заедно с 0.981 % /нула цяло деветстотин осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части и общите помещения на сградата, обозначена на кадастралната схема с № 13/тринадесет/ и 0.981 % /нула цяло деветстотин осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.667.757 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин шестдесет и седем точка седемстотин петдесет и седем/ по кадастралния план на гр. Плевен. 

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 12:24 часа
Тристаен апартамент
40.48 кв.м
11 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
Адрес
улица „ Фердинанд Дечев “ № 5, етажна собственост в сградата на жилищен блок № 1/42 /едно/ четиредесет и две/, във вход „ Б“ / буква „Б“/, на I /първи/ етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Публикувано на 13 юни 2024 г. в 15:06 часа
Тристаен апартамент
87.93 кв.м
129 528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
гр. ПЛЕВЕН, ж.к. Сторгозия, бл. 129, вх. Б, ет. 9, ап. 54
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00