ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 940.00 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
местност БОАЗА
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.384.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, триста осемдесет и четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Разград, местност БОАЗА, с площ от 2940 кв. м. /две хиляди деветстотин и четиридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 3 /трета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 384003 /триста осемдесет и четири хиляди и три/, при граници и съседи на имота: имот № 61710.384.2, имот № 61710.118.429, имот № 61710.503.502.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:38 часа
Земеделска земя
2 784.00 кв.м
3 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
местност Пещерата
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
623.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 10:19 часа
Земеделска земя
3 001.00 кв.м
2 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 09:39 часа
Земеделска земя
6 002.00 кв.м
3 080.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
с.Йонково, местността „Черкезлик“
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 13:30